Zondag 26 mei 2024: DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

Zondag 26 mei 2024: DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

Romeinen 8, 14-17: Wij zijn kinderen en erfgenamen van God

Matteüs 28,16-20: Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen

Het feest van de heilige Drieëenheid stelt diegenen die uitkijken naar een rationele verklaring voor alles wat met het geloof te maken heeft voor onoplosbare problemen. Spreken over ‘God’ kan volgens hen niet, omdat je Hem niet ontmoet, hoort of ziet. Hem benoemen als Vader, Zoon en Geest lijkt de afstand nog groter te maken, omdat over een ‘drieëne’ God niet meer te ‘denken’ valt. Hier trekt alleen de ervaring nog sporen van herkenning, die dan op hun beurt de mens toelaten om het mysterie, dat God inderdaad is, enigszins te begrijpen. Het verrassende van de schriftlezingen is evenwel dat zij nog een stap verder gaan. Zij spreken ons over de drieëne God als over een werkelijkheid die moet ‘beleefd’ worden. Bovendien is Hij ‘levensaanbod’ bij uitstek dat aan mensen, waar ook en in welke tijd ook, wordt aangereikt.

Wie is God en hoe ervaren wij Hem? Wellicht is dit het unieke van het geloof dat Hij zich nooit aan  iemand opdringt en dat Hij zich niet bedient van sluitende bewijzen om zijn betrokkenheid op mensen te staven. Anderzijds laat juist deze vrijheid ons vaak met een verlangen naar ontmoeting achter zonder dat het beantwoord wordt. Het gevoel van afwezigheid, het gemis aan contact drukken ons dan zwaar op het hart. Mocht God in die momenten maar tot ons spreken! Zo gaat Hij voor ons uit, nu eens als een belofte van verbondenheid waarnaar wij uitkijken en dan weer als een levende nabijheid, bij wie wij kracht putten voor onderweg. Zo is Hij voor ons tegelijk herinnering én ervaring. Om beiden mogen wij dankbaar zijn. Dit dankbaar gedenken wie God voor ons is, doen wij uitdrukkelijk in elke eucharistie. Telkens opnieuw worden wij uitgenodigd om binnen te treden in de eenheid die de Vader met de Zoon en de Geest verbindt. Wij zijn er te gast bij Jezus, die ons als mensen bijeenbrengt rond dezelfde tafel. In het gebroken brood deelt Hij zichzelf aan ons mee en sterkt Hij ons met zijn Geest om thuis en waar ook in zijn voetspoor te leven. Ons bekennen wij voor onszelf en voor elkaar dat wij van de Vader het leven verwachten, van de Zoon de bevrijding van wat ons beklemt en van de Geest de kracht om liefdevoller mensen te worden. In het midden van dit alles staat de levende Heer, die zich voor altijd verbonden heeft met elke gemeenschap van christenen, hoe groot of hoe klein zij ook mag zijn. De belofte waarmee vandaag het evangelie eindigt, draagt Hij voor ons uit, om morgen en al de komende dagen moedig het leven op ons te nemen.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

Matteüs 28:16-20

Het Woord van God

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.