Expo 14-18

Tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ in Brugge

De tentoonstelling loopt van 19 oktober tot en met 25 november 2018

in de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge

en is dagelijks gratis toegankelijk van 13.30 tot 17.30 uur

Meer info (dubbel klik): EXPO 14-18 in BRUGGE

NL – Na vier jaren van bezetting en ontbering voor de Brugse bevolking, verlieten de Duitse bezetters op 17 en 18 oktober 1918 de stad, nadat fabrieken waren in brand gestoken en alle bruggen opgeblazen. De bevolking beleefde nog een bange nacht vooraleer de Belgische troepen op 19 oktober triomfantelijk de stad binnentrokken. Honderd jaar later kijkt de tentoonstelling “Van bezette stad naar bevrijde Stad” in het stadhuis terug op die historische dagen.

De tentoonstelling “Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog”  in de Militaire Kapel staat stil bij vier jaren oorlogsleed bij militairen en burgers en belicht het dagelijkse leven van de soldaat, gezien door de ogen van zij die dienden als aalmoezeniers, brancardiers, hospitaalzusters of verpleegsters. Ze is interreligieus en supranationaal en biedt een getuigenis over tastbare geschiedenis met focus op de realiteit.

FR – Après quatre années d’occupation et de privation pour la population brugeoise, les occupants allemand ont évacué la ville le 17 et le 18 octobre 1918, après le saccage de l’outil de travail et le dynamitage de tous les ponts. La population a encore vécu une nuit d’ angoisses, avant que les troupes belges entrent triomphalement dans la ville le 19 octobre. En hommage de la commémoration du centenaire de ces évènements, l’exposition “De ville occupée à ville Libérée”  à la mairie reflète ces journées historiques.

L’exposition “Hommes de Dieu durant la Grande Guerre” dans la Chapelle Militaire reflète les quatre années de souffrances de guerre, subies par les soldats et met en lumière la vie quotidienne du soldat, au travers les yeux de ceux qui ont servi comme aumôniers, brancardiers, religieuses des congrégations et infirmières. L’exposition est interreligieuse et supranationale et offre un témoignage sur l’histoire en mettant l’accent sur la réalité tangible.

ENAfter four years of occupation and deprivation for the people of Bruges, the German occupiers left the city on 17 and 18 October 1918, after they had set factories on fire and had blown up all bridges. The population had still experienced a frightening night before the Belgian troops triumphantly entered the city on 19 October. One hundred years later, the exhibition “From an occupied city to a liberated city” at the City Hall looks back on those historic days. 

The exhibition “Men of God during The Great War” in the Military Chapel reflects on the four years of war as suffered by soldiers and citizens and highlights the daily life of soldiers of all nations, seen through the eyes of those who served as chaplains, stretcher-bearers, hospital sisters or nurses. The exhibition is interreligious and international and offers testimony to a tangible history with a focus on reality.

DU – Nach vier Jahren Entbehrung der Bevölkerung Brügges, verließen die deutschen Besatzer am 17. und 18. Oktober 1918 die Stadt, nachdem Fabriken in Brand gesteckt und alle Brücken gesprengt wurden. Die Bevölkerung erlebte noch eine Nacht in Angst, bevor die belgischen Truppen triumphierend in die Stadt einrückten. Hundert Jahre später schaut die Ausstellung “Von besetze stadt nach befreite Stadt” im Stadthaus zurück auf die historischen Tage.

Die Ausstellung “Gottes Diener während des Großen Krieges” in der Militärkapelle befasst sich mit vier Jahren Kriegsleid von Soldaten und Bürgern und beleuchtet das tägliche Leben der Soldaten, betrachtet durch die Augen von jenen die als Kapläne, Sanitäter, Krankenschwestern oder Krankenpflegerinnen dienten. Die Ausstellung ist interreligiös und supranational und bietet ein Zeugnis über greifbare Geschichte mit Fokus auf die Realität.

Nieuws

 

Augustus 1914, de vijand valt België binnen. Vele ‘dienaars van God’, priesters, zusters, seminaristen, monniken, leken, geestelijken van andere godsdiensten: ze vervullen hun specifieke taak in de verdediging van het Vaderland: als aalmoezenier, brancardier, verpleegkundige, soldaat. Het Bisdom van de Krijgsmacht wil met deze tentoonstelling het...