Zondag 19 mei 2024: PINKSTEREN

Zondag 19 mei 2024: PINKSTEREN

                                                                               Het waaien van de Geest

                                                                                       Johannes 15, 26-27; 16, 12-15

Mensen grijpen vaak naar symbolen zoals water, vuur, wind en adem om uit te drukken wat zij vermoeden. Zo kunnen wij beter begrijpen waarom Pinksteren een feestelijke dag is. Vooreerst spreekt Pinksteren ons over het onvoorstelbaar nieuwe dat in die dagen in Jeruzalem op gang is gekomen en dat tot bij ons, zoveel eeuwen later, zijn uitwerking heeft.

Het geloof in Jezus’ verrijzenis en in zijn liefdevolle nabijheid beperkt zich niet langer tot een groepje mensen dat heel dicht bij Hem stond. Op Pinksteren treden de leerlingen naar buiten en groeit hun paaservaring uit tot een enthousiast getuigenis over de Levende Heer. Er ontstaat plots een verbondenheid tussen mensen die de Blijde Boodschap verkondigd horen in een taal die zij verstaan en die hen aanspreekt. Zij ontvangen hetzelfde Woord: Jezus van Nazaret gestorven en verrezen, een mens zoals elkeen maar ook Gods Zoon. Zo schenkt het gebeuren in Jeruzalem aan allen die het meemaken een verrassende gemeenschapservaring, die hen over verschillen heen met elkaar verbindt. Is het feest van Pinksteren geen uitgelezen moment om ons meer bewust te worden dat wij als christenen leven vanuit éénzelfde geloof en als mensen toebehoren aan dezelfde Schepper? Deze menselijke verbondenheid en solidariteit geeft Jezus als zending mee aan zijn leerlingen. Wij lazen in de voorbije paasweken in de Handelingen hoe zij probeerden één van hart en één van geest te zijn. Het feest van vandaag legt hun opdracht ook in onze handen, samen met het besef dat het Jezus’ Geest is die ons boven onze menselijke geplogenheden uittilt naar elkaar toe. Het is zijn levensadem die ons bezielt. Het is zijn woord dat ons aanraakt om te doen wat Hij heeft voorgeleefd: vergeven wat fout is, troosten wie gekwetst zijn, bijeenbrengen wat verdeeld is, met mildheid omgeven wat verhard is.

Week na week heeft de verrezen Heer zelf ons binnengeleid in de geborgenheid van zijn liefde en heeft Hij ons de belofte van zijn nabijheid aangeboden als een veilige beschutting tegen alles wat ons bestaan bedreigt. Het feest van Pinksteren richt onze blik naar de toekomst. Het brengt ons naar buiten, te midden van de dagelijkse realiteit, want het is dààr dat Jezus’ Geest waait. Dààr leren wij de taal van de liefde spreken en worden wij mensen van vrede voor al wie wij ontmoeten. Laat jouw alleluia maar klinken, vol dankbaarheid om wat aan ons gebeurt.

Een vreugdevol Pinksterenfeest!

Padre Nikolaas Devynck osb
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

EVANGELIE

Johannes 15,26-27; 16,12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de Helper komt die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen.

Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de vader heeft, is het mijne.”


					
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.