Zondag 12 mei 2024: 7de paaszondag

Zondag 12 mei 2024: 7de paaszondag

1 Johannes 4, 11-16: God is liefde. In die liefde mogen wij wonen en leven.

Johannes 17, 11b-19: Jezus spreekt voor ons ten beste bij de Heer

“Toewijden” en “bewaren” zijn twee sleutelwoorden van Jezus’ bidden. Of Hij werkelijk deze woorden heeft uitgesproken, weten we niet zo goed. Zeker zijn ze neergeschreven door iemand die Hem van dichtbij kent. Ze lijken recht uit zijn hart te komen. Zó kan Hij gebeden hebben, zó heeft Hij ongetwijfeld gebeden, zó leert Hij ons vandaag bidden. Het is heel betekenisvol dat wij deze woorden juist nu horen, nu de paastijd stilaan naar zijn voltooiing gaat en wij week na week werden opgenomen in de verbondenheid tussen Jezus en zijn Vader, tussen de verrezen Heer en zijn leerlingen.

 

‘Je toewijden aan…’ is één van de mooiste dingen waartoe iemand in staat is. Alleen liefde en vriendschap kunnen mensen op die wijze met elkaar verbinden. Je toewijden houdt in dat je beschikbaar bent, dat je je volledig inzet voor de ander, dat je je leven en je krachten in dienst stelt van een ideaal of van iemand die op jou beroep doet. ‘Bewaren’ betekent dat je zorg draagt voor, dat je het kostbaarste in de ander beschermt tegen welke bedreigende kracht ook. Jezus heeft beide woorden op een radicale wijze tot leven gebracht. Hij was één en al toewijding aan zijn Vader. Hij had alles voor Hem over en heeft zijn eigen leven verbonden met de verkondiging van Gods Koninkrijk. Op een even volkomen wijze heeft Hij mensen bewaard in zijn liefde. Hij heeft de meest weerlozen bij hun naam genoemd en het beetje zelfrespect dan hen restte, aangewakkerd. Zijn toewijding bereikte haar hoogtepunt in zijn dood op het kruis. Daar gaf Hij zichzelf volledig prijs omwille van zijn Vader en de mensen die Hij aan Hem had toevertrouwd. Aan het einde van zijn afscheidsrede vraagt Hij daarom voor allen die Hem dierbaar zijn, dat God hen zou bewaren in zijn hart, opdat zij zich aan Hem zouden toewijden. Méér kan Hij niet wensen dan dat zij, met evenveel overgave als Hij, zouden leven voor hun God en voor al zijn mensenkinderen.

 

Toewijden en bewaren zijn twee doe-woorden, die de kern van ons christen-zijn raken. Ook al vraagt Jezus dat de Vader het aan ons zou laten gebeuren, toch kan het niet buiten ons om. Je laten raken door Jezus’ voorbeeld en zorgen voor anderen zijn je levenswerk. Zo bevatten beide woorden het gelovig zijn samen. Je toewijden aan God en mensen bewaren in zijn naam zijn als twee facetten van éénzelfde gegevenheid.

Padre Nikolaas Devynck osb
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Johannes 17:11b-19

Het Woord van God

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: ‘Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij Mij gegeven hebt, opdat zij een mogen zijn zoals wij. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen die gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar u toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde tenvolle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn.’

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.