Donderdag 9 mei 2024: Hemelvaart van de Heer

Donderdag 9 mei 2024: Hemelvaart van de Heer

Handelingen 1,1-11: Jezus laat zijn leerlingen niet in de steek. Ze ontvangen de kracht van de Geest.

Marcus 16,15-20: Jezus zendt zijn leerlingen om het Evangelie te verkondigen

Na zijn verrijzenis is Jezus enkele keren aan zijn leerlingen verschenen. Nu is het ogenblik van zijn afscheid aangebroken. Hij laat echter geen ontgoochelde groep mensen achter. Integendeel, Lucas schrijft dat zij “met grote blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden” (Lc 24,52). En wat was de reden hiervoor? Het feest dat wij vandaag vieren geeft ons hierop een tweevoudig antwoord. Allereerst verkondigt het nogmaals de werkelijkheid van de verrijzenis. Nu Pasen reeds enkele weken voorbij is, zien wij duidelijker wat aan Jezus gebeurde. Hij werd door mensen in het ongelijk gesteld, door de joods religieuze leiders veroordeeld, terechtgesteld als een misdadiger. God heeft Hem echter uit de doden opgewekt. Hij heeft zich aan zijn kant geschaard en Hem laten delen in zijn heerlijkheid. Ten hemel opgenomen, “zit Hij aan de rechterhand van God” (v.19). Zijn heengaan is dus geen reden om verdrietig te zijn. Het is veeleer een aansporing tot blijdschap, omdat het een bevestiging inhoudt van zijn manier van leven en aan zijn woorden een meer menselijke betekenis geeft. Zijn bevrijding uit de dood draagt tevens een belofte in zich voor ieder van ons. Met Pasen én met Hemelvaart vieren wij immers dat Jezus is aangekomen, waar ook wij verwacht zijn: bij God, zijn en onze Vader. In Hem en dank zij Hem wordt ons een toekomst aangezegd, tot over de grenzen van ons menselijk bestaan heen.

De tweede reden waarom ‘Hemelvaart’ een feestelijke dag is, staat uitgeschreven in het slot van het Marcusevangelie. Al is Jezus niet meer zichtbaar onder zijn leerlingen aanwezig, toch blijft Hij als Verrezene bij hen. Zijn nabijheid is zelfs veel intenser, veel omvattender geworden, omdat zij niet meer gebonden is aan tijd en ruimte, zoals voordien. Het besef is stilaan bij hen gegroeid doorheen de verschillende ontmoetingen met hun Heer na zijn verrijzenis. Zijn hemelvaart is dus geen afscheid, veeleer luidt het een nieuwe manier van verbondenheid in tussen Jezus en de zijnen. Wanneer wij straks van Hem zullen getuigen en overal rondtrekken om de Blijde Boodschap te verkondigen, dan zullen zij er niet alleen voor staan: “De Heer zal met hen meewerken en aan hun woorden kracht geven” (v.20). De opdracht die Hij zelf van de Vader had ontvangen, geeft Hij thans aan hen door, met de belofte dat Hij hun inzet zal ondersteunen en vruchtbaar maken. Zo verbindt Hemelvaart de nieuwe aanwezigheid van de Verrezene onder zijn leerlingen met de zending die hen wordt toevertrouwd.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Antenne Infra Noord
Sint-Kruis-Brugge

Marcus 16:15-20

Het Woord van God

 

In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.’

Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.