Zondag 28 januari 2024: 4de zondag door het jaar B

Zondag 28 januari 2024: 4de zondag door het jaar B

                                                 Als je luistert naar zijn woord…

                                                                                                    Mc 1, 21-28

‘Gezag’ is een beladen woord. Vaak wordt het verstaan als macht, in de negatieve betekenis van ‘zich laten gelden’ ten aanzien van en ten koste van anderen. Heel anders klinkt het, wanneer je spreekt over een gezaghebbend iemand of een gezagvolle boodschap. Het gaat dan over de zeggingskracht, over de positieve invloed die mensen en woorden kunnen uitoefenen. Een gezaghebbend persoon ontmoeten of een gezagvolle boodschap beluisteren, laat je dan ook nooit onberoerd. Het is als een spiegel waarin je kijkt en waarin je jezelf ziet.

 

De aanwezigen in de synagoge van Kafarnaüm worden geraakt door de manier, waarop Jezus hen toespreekt. Het zijn geen holle woorden of clichés die Hij gebruikt. Integendeel, er klinkt iets nieuws, iets fris, iets levenwekkends in door. Voor vele joden immers had de Wet – het woord van Jahwe tot zijn dienaar Mozes gesproken – haar levenskracht verloren. Ze was verworden tot een drukkende last van geboden en verboden, die eerder mensen van God deden vervreemden, dan wel hen dichterbij Hem brengen. Daarentegenover staat Jezus, de nieuwe Mozes. De boodschap die Hij verkondigt is er een van bevrijding. Hij spreekt over God als over een vader die op de uitkijk staat naar zijn verloren zoon, die het laat regenen over goeden en slechten en de arbeiders van het laatste uur evenveel betaalt als deze van het eerste uur. Hij heeft het over liefhebben en delen, over bidden en consequent leven. Terecht mag van Hem gezegd worden, dat Hij onderricht als Iemand met gezag. Hij predikt immers niet zichzelf, maar ontvouwt voor zijn toehoorders Gods eigen droom. Bovendien is Hij hét Woord dat mensgeworden is, is Hij de belichaming van wat Hij zegt.

 

Aanvaard jij dat Jezus’ woorden gezag hebben over je leven? Ben je bereid je erdoor te laten bevragen en leiden? Marcus schrijft zijn evangelie vanuit het geloof in de bevrijdende kracht van Jezus’ boodschap. Daarom wil hij ze doorgeven, opdat vele mede-christenen ervan zouden leven en vele anderen erdoor zouden gcraakt worden. Dit evangelie stelt eigenlijk onze manier van Kerk-zijn, van gelovig-zijn in vraag. Het begon allemaal met een groepje gewone mensen, die het aandurfden om overal het geloof in Jezus te prediken. Zij konden niet rekenen op enige macht of aanzien. Zij waren niet rijk. Er was enkel de bevrijdende kracht van het evangelie, die henzelf in beweging zette.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis – Brugge

Marcus 1:21-28

Het Woord van God

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: ‘Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.’ Jezus voegde hem toe: ‘Zwijg stil en ga weg uit die man.’ De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: ‘Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.’ Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.