Zondag 12 november 2023: 32ste zondag door het jaar A

Zondag 12 november 2023: 32ste zondag door het jaar A

                                   Bouwen aan een toekomstverwachting

                                                                                                        Mt 25, 1-13

Jezus is altijd de ‘komende’ die uitkijkt naar een ontmoeting met de mens die naar Hem zoekt en op Hem wacht. Dit betekent niet dat wij de ultieme confrontatie met God aan het einde van ons leven uit de weg gaan. Het blijft belangrijk te beseffen dat Hij ons doen en laten naar waarde zal schatten. Dit mag ons echter niet beletten ‘nu’ te leven, te midden van de realiteit zoals ze is.

 

Ongetwijfeld mogen wij vanuit deze geloofservaring de parabel van de tien bruidsmeisjes benaderen, die een aantal storende elementen bevat, die de toegankelijkheid van de tekst bemoeilijken. Het gedrag van de vijf wijze meisjes is niet sympathiek. De afwijzing van de vijf andere aan het einde komt hard over. Ook begrijpen we niet goed waarom de bruidegom op zich laat wachten en waarom het tekort aan olie zo’n dramatische gevolgen heeft. Matteüs plaatst aan het einde van Jezus’ openbaar optreden een aantal parabels waarin de personages worden beoordeeld naar hun gedrag. Telkens staan wijsheid en onbedachtzaamheid tegenover elkaar als twee mogelijke levenshoudingen. De keuze voor een van beide heeft beslissende invloed op de toekomst van de mens. Er is sprake over goede en slechte vruchten dragen, over een man die zijn huis op rotsgrond bouwt en een ander op zand. Een voor een zijn dit beelden die de mens herinneren aan zijn verantwoordelijkheid.

 

Wat leren ons de vijf ‘wijze’ meisjes? Vooreerst worden zij in de gelijkenis beloond om hun plichtsgetrouwheid. Zij hebben alles voorzien om de bruidegom te verwelkomen. Hun indommelen bij het lange wachten wordt hen niet kwalijk genomen. Eenmaal de hoge gast zich aankondigt staan zijn klaar met hun brandende lampen. Zij worden eveneens geprezen om hun wijsheid. Zij hebben verrekend dat de bruidegom lang kon wegblijven en hebben zich daarom ruim voorzien van olie. Hoe staan wij in het leven? Vooruitziend? Weerbaar? Angstig? Hoopvol? Meestal staan verschillende gevoelens in ons naast elkaar. Wij zijn veelal met meerdere dingen tegelijk bezig en het duurt wel een poosje vooraleer wij bepaalde ervaringen en situaties hebben verwerkt. De ‘wijsheid’ uit het evangelie werpt hiertegen een dam op. Zij woont in het hart van de mens die behoedzaam omgaat met het leven, die handelt met overleg en inzicht en aandachtig blijft voor de kern van alle dingen. Wie ‘wijs’ is, legt daarom niet het centrum in zichzelf. ‘Wijs’ ben je, zegt de parabel, als je kan wachten en verwachten, als je kan uitkijken naar morgen. ‘Wijs’ word je als je in het voetspoor van Jezus durft leven en Hem tegemoet gaat.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

Matteüs 25:1-13

Het Woord van God

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: ‘Het is met het rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.

Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: ‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!’ Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: ‘Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ Maar de verstandigen antwoordden: ‘Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’ Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.

Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: ‘Heer, heer, doe open!’ Maar hij antwoordde: ‘Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.’ Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’ ‘

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.