Allerheiligen – Allerzielen 2023

Allerheiligen – Allerzielen 2023

Allerheiligen – Allerzielen

                                          Mt. 5, 1-12a                             

In dit seizoen, waar de natuur sterft en de donkere en koude nachten ons doen denken aan de dood, durft de Kerk het feest van de hoop te vieren. Allerheiligen en Allerzielen zijn als het ware het Paasfeest van de herfst. En de natuur geeft ons ook een mooi voorbeeld voor de verrijzenis op Paasmorgen: de graankorrel die in de aarde valt sterft en bloeit ook weer op tot nieuw leven. Met Pasen vieren we de verrijzenis van Christus; nu onze deelname daaraan. Jezus heeft immers onze menselijke natuur aangenomen en daardoor alle vlees geheiligd.

 

Toch mogen wij ons niet laten misleiden in een valse doodsmystiek. Alle mensen zijn ten dode opgeschreven. Mensen zijn stervelingen. Dieren gaan dood, mensen sterven. De dood is een natuurlijk gebeuren, dood-normaal. Een mens is als biologisch wezen begrensd in tijd en ruimte. Dank zij de wetenschap en de technologie is de moderne mens erin geslaagd de gemiddelde levensduur aanzienlijk te verlengen. Maar de dood uitschakelen is een illusie. Vroeg of laat slaat ons uur. De dood is met het leven gegeven. Toch proberen wij de doodsgedachte te verdrijven. De doodsvrees is al even normaal als de dood zelf. Normaal gezien verheugen ook christenen zich niet over hun naderende einde. Is zelfs Jezus niet angstig en bedroefd geweest in Getsemane? Heeft Hij zijn verlatenheid niet uitgeschreeuwd op het kruis? Zijn vroegtijdige en gewelddadige dood was compleet absurd. Brutaal. Weerzinwekkend. Wel heeft Hij zich zinvol gedragen temidden van de absurditeit. Op Golgota heeft Hij de bergrede in waarheid voorgeleefd. Geen woord heeft Hij teruggetrokken van zijn Boodschap van liefde. Stervende heeft Hij zichzelf in vrijheid bevestigd. “Hij heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd” (Heb. 5, 8).

 

Wij mogen van dit leven houden en wij mogen bang zijn voor de dood. Zeker, wij moeten leren leven met de dood. Ook voor ons geldt de wijze raad van Jezus Sirach: “Denk bij als uw woorden aan uw levenseinde en gij zult uw leven lang niet zondigen” (Sir 7, 36). In zekere zin is het hele leven een stervensopdracht en het sterven de hele levensopdracht. Door onze volgehouden onbaatzuchtige liefde kunnen wij groeien van individu naar beminnende en beminnelijk persoon zodat doodgaan uiteindelijk omgevormd wordt tot een ‘sterven’. Leven met de angstwekkende en absurde dood voor ogen is nog niet zinloos. Jezus is ons model. Zijn kruisdood is een reëel einde, een definitief slot. Maar op Goede Vrijdag is Pasen gevolgd. De paasverrijzenis van Jezus is het pand en het model van onze verrijzenis op de jongste dag.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Brugge - Sint-Kruis

Mt.5,1-12a ZALIGSPREKINGEN         

1 Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.  2 Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
   3     “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
   4     Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
   5     Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
   6     Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
   7     Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
   8     Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
   9     Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
   10     Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
   11     Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  12     Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.