Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag

“Wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheid”.

                                                                                                          Hebr. 4, 15

Wij weten allen uit eigen ervaring en vanuit de vele berichten die tot ons komen, hoeveel vormen van verdriet, van dood en vernieling onder ons aanwezig zijn. Aan de lange stoet van menselijk lijden komt maar geen einde. De weg naar Golgota bestaat nog steeds. Wat doen wij eraan? Hoe reageren we hierop? Hoe beleef jij je eigen pijn? Zeg  je zoals velen: er verandert toch niets! Ben je opstandig en daag je God uit? Of ontbreekt het je aan moed om de strijd aan te binden tegen je gevoel van zinloosheid?

 

Mensen slaan vaak op de vlucht voor het lijden. Ook toen, bij Jezus’ gevangenneming. De leerlingen laten Hem in de steek en van dan af is Hij volkomen overgeleverd aan de velen die Hem haten. Hij sterft een afschuwelijke dood. Zo heeft het drama van de miskenning zich tergend langzaam aan Hem voltrokken. Vandaag, Goede Vrijdag, staan wij stil bij Jezus’ kruisdood, om nogmaals de boodschap te aanhoren dat in Hem het leven zegeviert. ‘Hij heeft onze pijnen en onze zonden gedragen’ horen we voorlezen uit de profeet Jesaja. ‘Hij is oorzaak van eeuwig heil geworden’ verkondigt de Hebreeënbrief. ‘Zij zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken’ schrijft Johannes aan het einde van zijn lijdensverhaal. Dit betekent evenwel niet dat allen die in Hem geloven en vandaag samenkomen om hun dankbaarheid te betuigen voortaan gevrijwaard worden van alle pijn. Het kruis blijft jammer genoeg geplant staan in het hart van onze wereld en van eenieders leven, maar dankzij Jezus hebben wij een weg gevonden om er zinvol mee te leven. Zijn aanwezigheid heelt onze kwetsuren en bevrijdt ons uit ontmoediging en onmacht. Het geloof in zijn verrijzenis maakt mensen weerbaar en stelt hen in staat om waar ze kunnen de strijd aan te binden tegen onrecht, verdrukking en geweld. Goede Vrijdag staat voor een christen niet los van Pasen en daarom is een dag als deze gevuld met hoop en vertrouwen.

 

Waar een Goede Vrijdagtocht wordt gehouden, worden vele kruisen meegedragen met daarop de namen van talloze mensen en plaatsen. Er ontbreken nog altijd schouders om het bestaande leed te dragen. Misschien zeg je: dat kan nooit! Het blijft een druppel water op een hete plaat! Waartoe ben je in staat als enkeling! Je bent niet de enige die een dergelijke redenering maakt. Soms lijkt het verdriet ook te groot voor één mens, zelfs voor een volk of een heel continent en dan voelen wij ons machteloos en laten wij de armen hangen. Waar het jou ontbreekt aan moed, daar neemt Jezus over. Waar tranen jou beletten te spreken, daar schenkt Jezus troost. Waar eenzaamheid die last van het leven bezwaart, daar komt Jezus nabij. Waar het ons ontbreekt aan hoop en vertrouwen, daar staat Jezus ons op te wachten, opdat wij een glimp van het licht van Pasen zou mogen opvangen, ook wanneer de donkerte van het kruis ons zicht op de toekomst belemmert.

 

Hou op Goede Vrijdag om 15u even op met je bezigheden en kijk op naar het kruis van Christus!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.