Zondag 6 november: 32ste zondag door het jaar

Zondag 6 november: 32ste zondag door het jaar

De trouw van onze God

                                                                                          Lc 20, 27-38

Het evangelie van vandaag klinkt vreemd, maar misschien kan het je toch op weg zetten om in het licht van Gods nabijheid de dood en alles wat het bestaan verdonkert anders te bekijken. De Sadduceeën waren zowel op godsdienstig als op maatschappelijk vlak toonaangevend. Zij stonden afwijzend tegenover het geloof in een opstanding uit de doden zoals zij gangbaar was in bepaalde Joodse kringen. Nu die Jezus van Nazaret op zijn beurt begint te spreken over de verrijzenis, achten zij het moment aangebroken om Hem in een hindernis te lokken. Het concrete geval waarmee enkelen onder hen naar Hem toekomen maakt het overduidelijk dat zijn idee over een leven na de dood geen enkele grond heeft en dus onzinnig is. Jezus nodigt hen uit om op een andere wijze te denken en te spreken over de dood en over een voortbestaan na de dood.

Hoe vreemd het ook mag lijken, maar Jezus antwoordt de Sadduceeën met een getuigenis over God, zijn Vader en over de nauwe band die er bestaat tussen het geloof in een hiernamaals en het geloof dat al dan niet werkzaam is in het leven. Hij herinnert hen eraan dat Jahwe zo dikwijls in de Schrift de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob wordt genoemd. Hij is een God van levende mensen, die Hem telkens opnieuw en reeds eeuwen lang herkennen in hun leven en ontmoeten in de realiteit zoals ze zich voordoet. Dit is het eerste wat Hij aan zijn toehoorders en aan ieder van ons vraagt: durf jij in zo’n God geloven? Is Hij voor jou een levende God op Wie je vertrouwt en van Wie je, al is het dan achteraf, beseft dat Hij met jou meegaat doorheen de tijd? Hier ligt het vertrekpunt om verder te kijken dan de grens van de  dood. Menselijk gezien is dit het radicale einde van al ons denken, kunnen, voelen en bewegen. Verder reiken onze vermogens niet, tenzij je gelooft dat de liefde van God die aan de oorsprong ligt van je bestaan, je ook dàn zal blijven dragen. De stap door de duisternis van de dood mag je gerust wagen, vanuit de ervaring van een nabije God die je nooit in de steek heeft gelaten. Waarom zou Hij het dan wel doen? Hoe dit leven na de dood er zal uitzien, daarover vertelt Jezus zeer weinig. Alleen dat het ànders zal zijn. Mensen zullen niet meer moeten huwen en ten huwelijk geven om te blijven bestaan. Zij zullen verder leven in God die over de tijd heen trouw blijft aan het verbond van liefde dat Hij ooit sloot met Abraham, Mozes, David, met Jezus zijn Zoon, met zovelen voor ons, met jou en met mensen van vandaag. Durf je je aan dit geloof toevertrouwen?

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.