Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Ark van het Verbond… Poort van de hemel… 

                                                                                             1 Kor 15, 20-27a – Lc 1, 39-56

 

Het gebeurt dat mensen, nog tijdens hun leven, uitgroeien tot een symbool waarin de verwachting van een heel volk belichaamd wordt. Zo iemand was Mahatma Gandhi voor de Indiërs, Nelson Mandela voor zwart Zuid-Afrika, aartsbisschop Romero voor de Salvadorianen. Zij zijn de verpersoonlijking van de strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid en daarom zijn zij boven zichzelf uitgegroeid tot een teken van hoop, waaraan velen zich optrekken. Mogen wij veronderstellen dat Maria zo iemand geweest is voor de eerste christenen?

 

De verwachting naar de Messias zoals deze onder het joodse volk gerijpt is en blijven leven is in het hart van gewone mensen, deze hoop belichaamt Maria. Zij is ‘de Ark van het Verbond’, in wie de eeuwenlange trouw van Jahwe aan zijn uitverkoren volk zichtbaar wordt. In haar is God in haar komen wonen, in haar groeit het Kind van de belofte, in haar vindt het verbond zijn uiteindelijke vervulling. Zo stijgt ook Maria boven zichzelf uit en wordt zij de moeder van Gods Zoon, diegene die het volle Leven laat geboren worden. Misschien ligt hier de verklaring voor het feest dat wij vandaag vieren. Het is gegroeid uit de spontane overtuiging van generaties christenen voor wie Maria, als Moeder van Jezus wel gestorven is maar meteen werd opgenomen in de heerlijkheid van haar Zoon. In haar worden niet alleen de aloude beloften voltooid, ook deze voor de toekomst worden aan haar voltrokken en daarom blijft zij ook nu voor ons een teken van hoop en verwachting.

 

Na de verrijzenis groeit bij de leerlingen stilaan de paaservaring. Het besef dat Jezus is verrezen en leeft bij de Vader, dit geloof van de jonge kerkgemeenschap werd van bij het begin doorgetrokken tot Maria. Aan haar gebeurt eveneens het pasen van de Heer, zoals Paulus het schrijft aan de Korinthiërs: “Allen zullen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren” (v. 22-23). Daarom wordt Maria terecht ‘de poort van de hemel’ genoemd. Haar tenhemelopneming tekent voor ons de belofte uit dat wij eens door de poort die haar Zoon voor ons geopend heeft de vreugde van het eeuwig leven zullen binnengaan. Zo stijgt zij ook hier boven zichzelf uit en wordt zij voor heel de gelovige gemeenschap de voorafbeelding van de hoop op een toekomst over de dood heen. Met het feest van vandaag vieren wij niet alleen Maria, ook onze dankbaarheid ten aanzien van God mag uitgesproken en bezongen worden. Hij maakte alles mogelijk en liet ons in Jezus de voltooiing zien die wij allen mogen verwachten. Zalige hoogdag! Leve Maria!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.