Zondag 19 juni 2022: 12de zondag door het jaar C

Zondag 19 juni 2022: 12de zondag door het jaar C

Jezus als vraag, als antwoord, als voorbeeld

                                                                                                             Lc 9, 18-24

Het zoeken naar een eigen identiteit is belangrijk voor elke mens, gelovig of niet. Onze tijd is hiervoor bijzonder gevoelig. De spanningen binnen Oost-Europa vandaag en in de voorbije jaren hebben laten zien hoe vernietigend de gedwongen uniformiteit, opgelegd door het communistisch systeem, werkt of gewerkt heeft. Bevolkingsgroepen komen op voor behoud van zelfstandigheid en koppelen recht op leven en overleven aan het behoud van hun eigen cultuur, taal en godsdienst. Men wil niet meer opgeslorpt worden door een politieke structuur die elk respect voor de menselijke persoon en voor de nationaliteit mist. De vraag naar de eigen identiteit als mens en als gelovige is dus niet overbodig. Ze raakt elke vezel van het bestaan en heeft te maken met het verlangen naar geluk en zinvolheid dat in elke mens verankerd zit.

De vraag die Jezus vandaag aan zijn leerlingen stelt, is dus geen verrassing. Nieuw is wel dat Jezus ze voorlegt aan zijn leerlingen. Hij doet dit bewust, omdat het én voor hen én voor Hemzelf belangrijk is dat zij zich openlijk tegenover elkaar uitspreken. Voor Lucas is dit fragment dan ook een scharnierstuk binnen het geheel van zijn getuigenis. De manier waarop hij de vraag naar de identiteit omkadert, bevat meteen enkele aanzetten om het vervolg van de tocht te verstaan en om voor onszelf een antwoord te vinden dat ons geloof en ons leven dichter bij elkaar brengt. De vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, zit heel concreet ingebed in wat zij zopas samen meemaakten. De confrontatie met de noden van zoveel mensen en met het levengevend gebaar van de broodvermenigvuldiging, doet elke betrokkene nadenken over zichzelf, over hun onderlinge band en over de betekenis van wat zich in het optreden van Jezus aan het voltrekken is.

Petrus’ antwoord is een poging om uit te zeggen wat hij vermoedt, doch volgens Lucas zal er pas echte klaarheid komen omtrent zijn persoon en zijn zending wanneer de leerlingen een tweevoudig beeld van hun Meester in zich opnemen: dat van een biddende man én dat van een gekruisigde vriend. Het eerste behoort reeds tot hun ervaring. Het tweede staat hen nog te wachten en wordt pas nu aangekondigd. Dat zij althans als omkadering dienen voor de cruciale vraag: “wie zegt gij dat Ik ben?” (v.20), wijst erop dat zowel in zijn diepe verbondenheid met de Vader als in zijn liefdevolle zelfgave tot het uiterste toe het antwoord te vinden is. In beide heeft Jezus zichzelf laten kennen zoals Hij is. Juist deze geloofservaring hebben wij in de voorbije paastijd bezongen, uitgesproken en samen gevierd en daarom mogen wij ze vandaag laten meespreken bij het aanhoren van het evangelie.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.