Paasboodschap van ere-aalmoezenier Mark CORNELIS

Paasboodschap van ere-aalmoezenier Mark CORNELIS

Het paasmysterie is werkelijk de kern van het christelijk geloof. Daarmee staat of valt de rest. ‘Als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond’, schreef Paulus aan de Korintiërs. ‘Maar – zo voegde hij eraan toe – ‘zo is het niet! Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. (1 Kor. 15, 14. 20).
Wat deze verrijzenis eigenlijk betekent is moeilijk te zeggen. Hoe dan ook, het gaat niet om de reanimatie van een lijk. Uit de dood ontstaat geen nieuw leven. Jezus verrees niet uit kracht van een natuurlijk onsterfelijkheidsbeginsel, maar uit kracht van God! ‘God heeft hem ten leven opgewekt’ verkondigt Petrus in zijn Pinksterrede (Hand. 2, 24a). Vandaar: zonder Godsgeloof, geen verrijzenisgeloof.
En zonder geloof in de verrijzenis van Jezus is het evenmin mogelijk te geloven dat ook wij eens zullen verrijzen uit kracht van diezelfde liefdevolle God! God staat aan het begin van ons leven én aan het einde én gans ons leven door omringt Hij ons met Zijn Liefde. Hoe zou Hij dan zijn geliefde in ‘het niet’ kunnen laten vergaan?…
Omdat God – zoals uit de verrijzenis van Christus blijkt – getrouw is in Zijn Liefde die de dood overwint, staat diezelfde God borg voor ons komend bestaan. Wij, mensen, hebben toekomst over de dood heen dankzij God! Is dat geen blijde paasboodschap?…
Maar inderdaad het paasmysterie is puur een kwestie van geloof. Voor ongelovigen blijft de Gekruisigde een dode uit een lang vervlogen tijd. Denk aan de Emmaüsgangers die in hun ongeloof de Verrezene niet herkenden. ‘Hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen’, schreef Lukas (Lk. 24, 16). Zij hoorden wel de Schrift verklaren, maar zij bleven blind en herkenden Jezus eerst bij het breken van het brood. Natuurlijk tekenen ‘betekenen’ maar iets voor hen die verder zien dan enkel oppervlakkig met de ogen van het lichaam. Het gaat wel degelijk om een zien, maar dan om een gelovig zien.
Wie de verrezen Christus wil ontmoeten en herkennen moet eerst in Hem en in God geloven. Eerst geloven, dan zien. Alleen toen Thomas ‘de gelovige Thomas’ was geworden kon hij uitroepen: ‘Mijn Heer en mijn God’ en het antwoord van Jezus was treffend: ‘Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’ (Jo. 20, 28-29).
En dit is ook tot elk van ons gericht: Eerst geloven, dan zien.

 

ZALIG PAASFEEST
Mark Cornelis


Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.