DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan

Woorden om van te leven

                                                                                                      Lc 1, 1-4; 4, 14-21

In Nazareth staat Jezus op in de synagogedienst om voor te lezen uit de Schrift. Ook dit is een belangrijk en ontroerend moment. Gods Woord weerklinkt hier uit de mond van Hem die wij als ‘mensgeworden’ Woord’ noemen. Hij vertolkt niet alleen wat ooit door Jahwe gezegd werd, Hij ‘is’ Gods duidelijkste woord van liefde en trouw aan de mens en zijn wereld.
Op Hem zijn alle ogen in de synagoge gevestigd (v.20) Terecht, want in het bijzijn van zijn dorpsgenoten, spreekt Hij zich voor het eerst uit omtrent Zichzelf en de zending die Hem te wachten staat. Lucas laat dit met opzet in Nazareth gebeuren. Herhaaldelijk hoor je in de evangelies mensen de vraag stellen naar Jezus’ identiteit. Bij sommigen is het uit verwondering, anderen uit ergernis. Doch allen willen zij weten: “wie is deze man?” Een gewone sterveling zoals iedereen of is Hij méér dan de “zoon van Jozef” (Lc 4, 22)? Dergelijke bedenkingen zijn niet onbelangrijk Zij staan vaak aan het begin van een gelovige zoektocht en banen de weg naar een ontmoeting met de echte Jezus. Wellicht heeft de evangelist dit ervaren bij zijn medechristenen en is het daarom dat hij deze kritische opmerkingen ter sprake brengt van bij het begin en juist door hen die het dichtst bij Jezus geleefd hebben. Misschien zijn ze ook jou niet vreemd. Aan de ene kant stellen wij het op prijs dat over ‘Jezus van Nazareth’ gesproken wordt als over een mens in wie wij ons herkennen, doch anderzijds gebeurt het dat het verhaal over zijn menselijkheid ons verhindert om in Hem God zelf aan het werk te zien. Toch is zijn concrete leven dé toegangspoort om het geheim van zijn persoon te begrijpen. De manier waarop Hij omgaat met rijk en arm drukt zijn diepe gegevenheid uit aan zijn Vader en aan het Koninkrijk dat Deze wil vestigen. De woorden uit de profeet Jesaja die Hij in de mond neemt te Nazareth, klinken daarom als een oproep tot al wie zich vragen stelt omtrent zijn doen en laten. Zij willen iedereen erop attent maken dat Jezus zelf de bevrijding is die mensen nodig hebben. Met Hem breekt het “genadejaar van de Heer (v.19) aan. Hij is de vervulling van het Schriftwoord (v.21) tot op vandaag.
In Jezus heeft God de stilte van zijn onbereikbaarheid voor goed doorbroken en spreekt Hij ten volle uit wie Hij voor de mens wil zijn. Rondom dit scheppend woord van de Vader komen wij op zondag samen, telkens wanneer wij Eucharistie vieren. Dààr ‘gebeurt’ het ook aan ons en mogen wij Hem ontmoeten als een ‘Levende’ in ons midden. Voor Hem staan wij recht. Voor Hem zingen wij liederen en psalmen. Tot Hem bidden wij met onze schamele, menselijke woorden.
Padre Nikolaas Devynck osb
Infrastructuur Antennen Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.