Vreugde met een bijzondere kleur. Adventsbezinning (3) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Vreugde met een bijzondere kleur. Adventsbezinning (3) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Schriftlezingen: Sef 3, 14-18a – Fil 4, 4-7 – Lc 3, 10-18

De advent is om heel wat redenen een tijd van vreugde. Meer dan in andere perioden van het jaar wordt ons herinnerd aan de nauwe band tussen God en de mens. Liederen en bijbelse teksten spreken ons over zijn komst, vaak verrassend, maar toch ingrijpend. Zij beklemtonen dat het hier niet gaat om een vluchtige, majestueuze verschijning, maar om een bevrijdende én blijvende aanwezigheid. “De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u” (Sef 3, 15), schrijft de profeet Sefanja. Hij neemt zijn intrek onder zijn volk. Hij ‘woont’ onder zijn mensen om hen te kunnen aanraken met zijn liefde. Deze ervaring hebben generaties gelovigen voor zich uit gedragen als een veilige beschutting tegen mogelijke gevaren. Zij hebben er zich aan toevertrouwd in goede en kwade dagen. Zij noemden Jahwe ‘hun Herder’, ‘de ark van hun behoud’. Voor Hem moest er gezongen en gejubeld worden, want Hij keerde angst om in vreugde en liet duisternis veranderen in licht. Tegen deze achtergrond ligt het als het ware voor de hand dat Johannes, bij het begin van zijn evangelie, grijpt naar dezelfde woorden om te spreken over Jezus’ komst. “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” (Jo 1, 14), schrijft hij. Tot dit besef komen ook de leerlingen, wanneer zij na de verrijzenis terugblikken op de maanden dat zij met Hem meetrokken door het Joodse land. Jahwe heeft toen zijn volk bezocht als nooit tevoren. Zijn goedheid kreeg een menselijk gelaat en zijn barmhartigheid was zichtbaar in woorden en gebaren van vergeving. Jezus noemden zij daarom ‘Gods Zoon’, omdat Hij van de Vader tot bij hen gekomen was, één van hen geworden was en nu in en met hen verder werkzaam was. Geloof jij dat God ook vandaag onder ons woont, dat Hij zelfs in jou zijn intrek neemt?

 

Wanneer je mensen liefhebt, is elk moment van samenzijn kostbaar. Je beleeft vreugde aan de nabijheid van de ander. Je voelt je veilig en beschut. Zelfs wanneer je van elkaar gescheiden bent, kunnen de gedachte aan de ander en de herinnering aan de vriendschap die je mag ervaren, een ruimte voor je scheppen, waarin jij je geborgen voelt. Zo nemen mensen bij elkaar hun intrek en wonen zij in elkaars hart. Geloven in God sluit hierbij aan. Wie Hem op het spoor komt doorheen de omstandigheden van het leven en zich voor Hem openstelt, weet zich stilaan met Hem verbonden. Het besef groeit dat je Hem alles waard bent. Jezus van Nazareth maakt als de levende Heer in ons midden zijn aanwezigheid nog tastbaarder, zodat je werkelijk met Paulus kan zeggen: “Hij is nabij!” (Fil 4, 5). Hij woont tussen zijn mensen, Hij is één van ons geworden. Dit alles geeft aan de vreugde van de advent een bijzondere kleur. Wij kijken inderdaad uit naar het feest van de Menswording, doch intussen mogen wij dag na dag bij onze God onze intrek nemen.

 

Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.