Thema’s in de pastoraaltheologie

Roger Tavernier gaat uitgebreid in op de invloed en inhoud van het tijdschrift Zending. Dat tijdschrift werd tussen 1956 en 1963 uitgegeven door de Katholieke Aalmoezeniersdienst en had als doelpubliek de officieren. Tavernier RogerInhoud 1. Ontstaan van Zending 2. Tot wie gericht? 3. Beroep als roeping 4. Auteurs en medewerkers 5....

Didier Pollefeyt, Mieke De Vlieger en Wim Smit gaan in op de mogelijkheid om een vorm van interreligieus godsdienstonderwijs te ontwikkelen. Ze ontwikkelen niet alleen een theoretisch kader, ze onderbouwen hun bevindingen ook met Vlaamse empirische gegevens. Abstract: Until the 1970s religious education was characterized by...

De auteur gaat in op de mogelijkheid om vanuit een nieuwe vorm van godsdienstonderwijs bij te dragen aan een verdevollere wereld. Hij doet dit, vetrekkend vanuit Hans Küngs 'wereldethos'-idee, en voortbouwend op de analyse van de pluralist Leonard Swidler. Smit Wim1. INTRODUCTION In spite...

In dit artikel zoekt de auteur naar de oorsprong van het lekenaalmoezenierschap. Hij doet dat aan de hand van twee documenten die zijn voortgesproten uit het Tweede Vaticaans Concilie. In het tweede luik van dit artikel wordt een uiteenzetting gegeven over wat het betekent een...