4de zondag van de Advent

4de zondag van de Advent

(Klik op de titel)

Lucas I, 26-38 : «  Aankondiging van de geboorte van Jezus »

“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.”

Maria is helemaal van slag, maar wie zou dat niet zijn?  Ze beseft plots dat ze haar leven zal moeten veranderen. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn.  Deze tijd van wachten zal de tijd van ‘rijping’ zijn, die haar angst en twijfels zal omzetten in geloof. Uit deze verzen leren we ook dat God haar tijdens al de beproevingen niet in de steek zal laten.  Zoals een schaduw zal Hij trouw bij haar zijn. We kunnen niet anders dan het verband te zien tussen de vrees die Maria aanvoelt voor het wachten en onze angst sinds het ontstaan van de pandemie.  Al maanden is ons leven en ons samenleven met anderen radicaal veranderd. Laten we meer dan ooit, net als Maria, op God vertrouwen en deze adventstijd benutten om ons opnieuw op het essentiële te richten en voor anderen te zorgen.

Laurent Segers, pastoraal medewerker

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.