Brief aan de wereldleiders van de 21ste eeuw

Brief aan de wereldleiders van de 21ste eeuw

Een persoonlijke reflectie op de wereldactualiteit en de spanningen in het Midden-Oosten en een oproep tot vrede en verantwoordelijkheid.

 

Snijders Leo

1/2003

Vanuit ons militaire beroep kunnen we niet onverschillig toekijken op de gebeurtenissen rond Irak en de Verenigde Naties. De inzet zijn duizenden mensenlevens die op het spel worden gezet bij het aangaan van een oorlog, waarvan de gevolgen onmogelijk kunnen worden ingeschat. Een oorlog beginnen is NOOIT meer te verantwoorden, vraag dat maar eens aan onze Duitse buren!

Met deze letters en woorden willen wij vanuit onze kleinheid van het ‘mens-zijn’ een vriendelijk verzoek richten tot alle wereldleiders. De hedendaagse ideeën rond weerwraak met name: het aangaan van een oorlog als oplossing naar de zoektocht voor vrede in het Midden – Oosten, kunnen wij Europeanen niet bijtreden. Reeds twee maal werd ons continent tijdens de vorige eeuw het toneel voor het uitvechten van een wereldoorlog. Er liggen in Europa ontelbare kerkhoven en begraafplaatsen van onschuldige mensen, er staan gebeeldhouwde zuilen en gedenkplaten met daarop:”NOOIT MEER OORLOG”.
Militairen die dienaar zijn van een democratie, zijn door de jaren instrumenten van VREDE geworden! Zij worden nu regelmatig ingezet op wereldvlak om de VREDE te handhaven of af te dwingen wanneer er reeds een conflict is uitgebroken. Deze militairen zijn uitsluitend bewapend om zich op een eerlijke manier te kunnen beschermen tegen de agressor. Valt er in de context van vredehandhaving echter een offensieve actie uit te voeren, dan moet dat in de EERSTE plaats een offensief zijn van diplomatie en keiharde onderhandelingen! Als dit niet lukt, dan moet de VN in een ultieme, in een resolutie opgenomen reactie, de kans krijgen om de betreffende politieke leiders naar het Internationaal Tribunaal van Den Haag voor te leiden. Dit alles ALVORENS een militaire bezetting te ontplooien ter installatie van democratische peilers welke steunen op de stem van het volk in verkiezingen… De keuze van een (al dan niet gerechtvaardigde!?) oorlog dient daardoor zelfs niet gemaakt…
Een man als Saddam Hoessein zou daardoor waarschijnlijk al tien jaar in de gevangenis van Den Haag gezeten hebben en zijn volk zou al jaren minder armoede en terreur hebben meegemaakt. Werk aan de winkel voor de diplomaten en de ambassadeurs van de VN, die van zulk een resolutie werk zouden moeten maken i.p.v. te dokteren aan een nieuw besluit tot het starten van een gewapend conflict waar de USA thans op aandringt!
Onze samenleving heeft ALLES te verwachten van dialoog, het gelijkheidsbeginsel als mens waar ook ter wereld, het wederzijdse respect voor cultuur en religie. Met andere woorden, een streven naar gelijkheid in verscheidenheid. We zijn unieke wezens met een specifieke achtergrond en met één centraal streven in ons leven, met name hopen op een menswaardig bestaan. Mensen op deze wereldbol rekenen dan ook op solidariteit onder elkaar. Echte democratische waarden moeten over de hele wereld worden gepropageerd of zelfs opgelegd om de wereldvrede te bewerkstelligen. Hiervoor kunnen naast politieke leiders en diplomaten ook de soldaten uit de vrije wereld gebruikt worden als plaatselijke scheidsrechters en vredescontroleurs (zeg ontwapeningsinspecteurs). Niet met repressief wapengekletter maar met een permanente aanwezigheid, waardoor de goede bedoelingen van de VN visueel worden gemaakt en respect zullen afdwingen. Alle aardbewoners trouwens hebben het universeel recht te beschikken over de gaven van moeder aarde. Een gezonde lucht, onbezoedelde vruchten, zuivere en leefbare wateren, betaalbare grondstoffen en een eerlijke verdeling van de beschikbare energie alsook een land en een regime waar het goed is om leven (Hierdoor is vaandelvlucht overbodig geworden en wordt de asielproblematiek haast onbestaande).
Kortom, ieder mens, geboren voor deze wereld, is dankzij de zorgen van een scheppende Vader, ertoe geroepen om te ijveren voor het behoud van deze zo mooi geschapen aarde, die een thuis moet zijn voor alle mensen op deze kleine planeet in het nog onontdekte heelal. Onze aardbol verdient daarom al onze bescherming en aandacht voor de instandhouding ervan.
Goederen die deze aardse samenleving bedreigen moeten dan ook worden verbannen en vernietigd! Het ontwikkelen en gebruiken van massavernietigingswapens blijkt immers een grove mensenfout te zijn die de wereldvrede en het voortbestaan van deze planeet in gevaar brengt! Voortaan moeten alle grootmachten afstand nemen van deze vernietigende krachten die de ontplooiing van de mensheid duidelijk in de weg staan!
In dit niet zo utopische besluit wil ik dan ook aan alle verkozen en niet-verkozen politieke leiders smeken, nooit en om welke reden ook, te kiezen voor een onberekenbare oorlog. De wereldleuze uit Flanders Fields: “Nooit meer oorlog” – moet de waardigheid van het mens-zijn bewerkstelligen in de praktijk.
Pas dan zullen de kinderen van onze kinderen de naam “MENS” met eerbied kunnen uitspreken.
Laten wij er samen werk van maken en bij dit scheppingswerk mag iedereen dan ook zeggen dat het zich voltrekt:” In de naam van God”.
Het houdt een boodschap in voor ieder mens die bewust leeft, dank zij het feit dat hij door een Schepper op deze mooie aarde werd gezet. Wij christenen getuigen dan ook dat de Vader van de schepping, Jezus van Nazereth heeft gezonden als:”Het grote symbool van mensenliefde”.
Willen wij die liefdesboodschap aan mensen tot een blijde boodschap maken dan is de keuze vlug gemaakt. VREDE en geen oorlog !
De Allerheiligste zal er ons ALLEN voor zegenen en niet alleen Amerika…
Moge God ons behoeden in deze tijden van onzekerheid en angst voor de toekomst.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.