Zondag 14 april 2024: 3de paaszondag

Zondag 14 april 2024: 3de paaszondag

Uw licht op ons leven

Handelingen 3,13-15.17-19: Petrus spreekt over de verheerlijking van Jezus en predikt bekering

                                                                                                               Lucas 24, 35-48: Jezus brengt vrede en roept zijn leerlingen op om te getuigen

Net zoals alle mooie menselijke ervaringen, zo hebben ook die eerste paasdagen iets fris en onvoorspelbaar. Het verhaal ‘Jezus van Nazareth’ werd op een brutale manier afgebroken. Veel viel er over Hem niet meer te vertellen en toch traden achteraf enkele mensen naar buiten met een boodschap “Hij leeft”. Over wat er in die tussentijd gebeurde, vertelt ons vandaag Lucas.

 

Telkens wanneer Jezus in het midden verschijnt, is er ontsteltenis en twijfel in het hart van de leerlingen. Het ‘zien van de Heer’ is blijkbaar niet voldoende. Hun paaservaring bevat veel meer dan een zichtbaar aanschouwen. Ze voltrekt zich in het hart en is een zaak van elke leerling persoonlijk. Dat merkten we vorige week bij Tomas en eveneens in het verhaal van de twee op weg naar Emmaüs. Telkens gebeurt de herkenning op het moment dat zij begrijpen dat Jezus de vervulling van de verwachtingen van Israël is, dat Hij de Messias is, Gods Gezalfde. Doch zij komen hiertoe niet uit zichzelf. Hun ogen worden geopend en de Schrift wordt voor hen ontsloten. De Verrezene laat zijn licht over hen opgaan, het licht van het geloof dat de zin van zijn lijden en sterven duidelijk maakt en bevestigt dat Hij werkelijk Diegene is naar wie mensen sinds eeuwen hebben uitgezien. Zo heeft de verrijzenis hen van binnenuit vernieuwd. Hun ontgoocheling heeft plaats gemaakt voor een helderheid, die heel hun denken, hun manier van leven, hun bidden en werken omvormt en in andere banen leidt. Ooit hebben zijn hun vissersbestaan achtergelaten, thans klinkt een ander appèl, dat hen nog sterker engageert dan voorheen. Zij krijgen de opdracht om van Hem ‘te getuigen’, niet enkel omdat zij vanaf het begin met Hem zijn meegegaan, maar vooral omdat zij Hem hebben ontmoet en herkend als de Verrezene in hun midden. Voortaan zullen zij leven, prediken en rondtrekken vanuit de intense verbondenheid, die gegroeid is in die eerste paasdagen. Het Licht dat hen heeft opengemaakt, zal hen een andere kijk geven op mensen en situaties.

 

Zelden hebben menselijke ervaringen een dergelijke ommekeer teweeggebracht. Misschien roept het getuigenis van de paasverhalen een tikkeltje heimwee in ons wakker en zouden we wensen dat hetzelfde licht van het begin ook ons zou aanraken en vernieuwen.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Lucas 24:35-48

 

Het Woord van God

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te eten?’ Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.’ Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: ‘Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.’

 


					
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.