ASWOENSDAG 14 februari 2024

ASWOENSDAG 14 februari 2024

Copyright afbeelding: Kerknet

                                                                                                Mt 6, 1-6.16-18

Met Aswoensdag beginnen we de veertigdagentijd en eigenlijk staat deze tijd buiten het leven van de meeste mensen. Behalve de paaseieren en – hazen is er niets meer in onze cultuur dat hen herinnert aan het komend paasfeest. Elke verwijzing naar de geloofswerkelijkheid die hier naar voor treedt, is verbannen naar het kerkgebouw. Er is een groep mensen die zich door de huidige gang van zaken gekwetst voelt en zich terugtrekt in één of ander behoudsgezind midden waar de aloude geloofswaarden en -rituelen beschermd worden tegen de verderfelijke invloeden van de maatschappij. Andere, zogenaamd ‘moderne’ christenen, verrekenen wel de ontkerstening van de laatste decennia. Zij herleiden het christelijk geloof tot medemenselijkheid, de veertigdagentijd tot een oproep tot solidariteit. De actie Broederlijk Delen kan nog net, wanneer niet te veel beklemtoond wordt dat dit een kerkelijk initiatief is, wanneer het accent niet te veel ligt op de persoonlijke bekering en inzet voor de allerarmsten in het voetspoor van Jezus. Deze tweede reactie is nog gevaarlijker dan de eerste.

 

Is er een middenweg? Op Aswoensdag heeft ieder van ons het gevoel wat wereldvreemd te zijn. Je durft amper verschijnen met een askruisje op het hoofd. Je loopt zelf rond met vragen over de zinvolheid van de veertigdagentijd omdat je niet goed weet hoe hieraan vorm te geven. De evangelielezing van deze dag is nochtans duidelijk, maar hoe vul je ‘vasten, bidden en aalmoezen geven’ in op een authentieke en levensbetrokken manier? Misschien is de confrontatie met het brede tijdsklimaat vruchtbaarder dan wij meestal denken. In de plaats van ons er door te laten ontmoedigen kunnen wij ons erdoor laten bevragen en zelfs inspireren. Want, hoe de situatie van de Kerk en van het geloof er ook uitziet, altijd blijven wij verantwoordelijk voor de manier waarop wij persoonlijk ons christen-zijn beleven. Wat zou het jammer zijn indien door ons toedoen de evangelische boodschap ongeloofwaardig zou overkomen of, indien mensen in onze manier van leven geen spoor van geloof in God meer zouden merken. De komende weken zijn daarom een kans om de trouw aan ons eigen christen-zijn aan te scherpen. Zelf waarachtig mens- én christen-zijn biedt het meest garantie dat je overeind blijft te midden van de huidige a-religiositeit. Het schenkt je ook meer kans op persoonlijke vervulling en geluk. Het geeft ten slotte aan het evangelie en aan de christelijke waarden die eruit voortvloeien een levensecht gelaat.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Matteüs 6:1-6,16-18

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt erom: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

Wanneer ge bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen, maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden!’

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.