Zondag 31 december 2023: feest van de heilige Familie

Zondag 31 december 2023: feest van de heilige Familie

Feest van de heilige Familie

                                         Opgroeien binnen de intimiteit van een gezin

                                                                                                                   Lc 2, 22-40

Het gezin staat vandaag nogal op de helling. Tal van redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. Vooreerst heeft heel ons maatschappelijk bestel een ander uitzicht gekregen. Het dagdagelijkse leven speelt zich minder af binnen de kleine kring van het gezin. Dit brengt mee dat de familie als plaats van opvoeding en vorming haar rol moet delen met andere vormen van gemeenschap. Het gezin als ervaring van liefde en tederheid, heeft ook te lijden onder de talrijke mislukkingen, zodat bij jongeren soms de angst leeft om zich hiertoe te engageren. Anderen stellen het gezin gewoon in vraag of vinden het ‘uit de tijd’ om het te blijven zien als een levende cel, waarop heel ons maatschappelijk leven steunt. Vader- en moederschap zijn bovendien twee begrippen, waarmee nogal geknoeid wordt, mede door allerlei biogenetische experimenten. In een gezin leer je ‘mens’ worden, daar worden je waarden aangereikt en krijg je de ruimte om te groeien naar volwassenheid en zelf genomen verantwoordelijkheid.

 

Enkele dagen na Kerstmis blijven we opnieuw stilstaan bij het gebeuren van de Menswording, ditmaal vanuit het gezin van Nazareth, waar Jezus opgroeit in de nabijheid van Jozef en Maria. Dit ‘feest van de heilige Familie’ blijft waardevol, ook voor ons vandaag. Immers… hoe noodzakelijk verbondenheid met en de bekommernis voor de grote wereld ook zijn, mens word je, opgroeien doe je, binnen de kleine kring van je familie. Daar ontdek je wat het betekent door mensen gewild en bemind te zijn. Daar kom je God op het spoor en leer je christen zijn.

 

Na de opdracht in de tempel keren Jozef en Maria met hun begenadigd Kind terug naar Galilea. Over Jezus’ jeugd weten wij vrijwel niets, enkel dat Hij “toenam in krachten en vervuld werd van wijsheid” (Lc 2, 40). Men spreekt daarom veelal over zijn ‘verborgen’ leven, wat niet wil zeggen dat het onbeduidend was. Eigenlijk laat Jezus’ stilzwijgende aanwezigheid in Nazareth ons nogmaals zien hoe verrassend, hoe revelerend de Menswording is. De natuurlijke wetten van ons menselijk bestaan worden gerespecteerd. Gods Zoon groeit op als een gewoon mensenkind, omringd door Jozef en Maria, te midden van een authentiek beleefd joods geloof. Niet alleen vanuit Betlehem, maar ook vanuit de ‘stilte’ van Nazareth straalt Gods licht over de wereld. Het laat de grootsheid van een liefde zien.

 

Beste collega’s en vrienden, mogen de warmte en de aanhankelijkheid die het Kind Jezus uitstraalt ook ons in het komende jaar 2024 geleiden op de weg naar vrede. U allen zij een gezegend en voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Padre Infra Antenne Noord
Sint-Kruis – Brugge

Lucas 2:22-40

Het Woord van God

Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:

‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.’

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: ‘Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.’

Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.

Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op hem.

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.