Zondag 24 december 2023: 4de zondag van de Advent

Zondag 24 december 2023: 4de zondag van de Advent

Vierde zondag van de advent

                                                       Roeping van Maria

EERSTE LEZING: 2 Samuël 7,1-5.8b -12.14a.16

TWEEDE LEZING: Brief aan de Romeinen 16,25-27 

EVANGELIE: Lucas 1, 26-38

Kerstmis is een aangrijpend feest, omwille van Gods engagement ten aanzien van de mens. De eerste lezing uit het tweede boek Samuël vertelt over de bouwplannen van koning David. Hij wil dat Jahwe een even prachtige woning heeft als hijzelf. De profeet Natan heeft zijn bedenkingen. Hij keert de verhouding om en herinnert David aan alles wat God voor Israël gedaan heeft. Hij gaf het land om te bewonen. Hij beschermde het tegen zijn vijanden en het een koningshuis. Zo is het altijd Jahwe geweest die zijn volk bezocht heeft. Hij heeft het geleid als een herder, met een vrijheid en een liefde die alle menselijke verwachtingen te boven ging. Hij heeft onder hen gewoond in heilige Godsmannen, in ontelbare mannen en vrouwen die Hem als de Heer van hun leven aanvaardden.

 

Vandaag treedt een vrouw, een zekere Maria, uit de anonimiteit ‘omdat zij genade gevonden heeft bij God’. Nergens wordt zij geroemd om haar voortreffelijkheid, om haar afkomst of vroomheid. Dat zij op dit moment een rol speelt in Jezus’ menswording heeft zij te danken aan Jahwe, die haar uitverkiest om de moeder van zijn Zoon te worden. De ontmoeting met de engel, zoals Lucas haar vertelt, gelijkt daarom veel op een roepingsverhaal. Geheel onverwacht wordt Maria aangegrepen door Gods nabijheid. Zij is onthutst wanneer zij het grootse project van zijn liefde hoort uitspreken. Voortaan zou Hij niet meer verborgen tussen hen aanwezig zijn, maar tastbaar en zichtbaar in een mens, Jezus. Het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef wordt in Hem openbaar gemaakt. Hij zal de Emmanuël zijn, God-met-ons in hoogsteigen persoon. Aan Maria wordt gevraagd om hieraan mee te werken op haar manier: als vrouw en moeder, als diepgelovig mens geheel vertrouwend op haar God en Schepper. Zij is er ook verrukt over, want eenmaal haar ja-woord gegeven is, jubelt zij het uit van vreugde.

 

Wanneer wij vandaag Maria ontmoeten, staan wij aan de vooravond van het kerstgebeuren. Haar aanwezigheid herinnert ons aan de weg die God vanaf het begin gevolgd heeft. Langs mensen om heeft Hij zich kenbaar gemaakt en heeft Hij zijn liefde uitgedeeld. Langs mensen om heeft Hij zijn bevrijdend woord gesproken en opgeroepen tot vrede, gerechtigheid en trouw. Sinds Jezus is geboren weten wij op een definitieve wijze dat God onder ons woont uit zorg en liefde voor heel zijn schepping. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

Lucas 1:26-38

Het Woord van God

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van die maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.

Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?’

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.’ Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar heen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.