Zondag 10 december 2023: 2de zondag van de Advent

Zondag 10 december 2023: 2de zondag van de Advent

Tweede zondag van de advent – B jaar

                                                       Het geschenk van God     –      Mc 1, 1-8

“Een geschenk van de geschiedenis”, zo noemde in 1989 de voorzitster van het Oost-Duitse parlement, Sabine Bergmann, de hereniging van de twee Duitslanden. Zij voegde eraan toe: “Zij die zich met mij christen noemen zien hierin een geschenk van God”. De jaren na de hereniging waren beslissend voor Duitsland. De grootste opgave was voor hen nl. deze van de verzoening. Verzoening was de onmisbare bouwsteen van hun vernieuwd samenleven. Misschien laat deze gebeurtenis in Duitsland ons iets aanvoelen van wat Marcus bedoelt wanneer hij bij de aanvang van zijn evangelie schrijft: “begin van de Blijde Boodschap”. Voor hem is met Jezus Christus alles begonnen. Sinds Hij is geboren, sinds Hij heeft geleefd en gesproken, sinds Hij is gestorven en verrezen, sindsdien kreeg het bestaan van de mens en het verloop van zijn geschiedenis een onomkeerbare wending. God is in zijn Zoon één van de onzen geworden en dit is het ‘nieuwe begin’ dat wij met Kerstmis vieren.

 

Op deze tweede zondag van de advent ontmoeten wij Johannes de Doper. Zijn optreden wordt aangekondigd met de woorden van de profeet Jesaja. Zijn voorkomen en zijn krachtige taal doen denken aan de grote Elia. Hij is de ‘Voorloper’, de ‘Verkondiger’ van het nieuwe begin. Marcus gaat nog een stap verder en laat met Johannes zelf de Blijde Boodschap beginnen. Hij is de eerste over wie hij spreekt in zijn evangelie. Wat Johannes doet en zegt, doet hij dus niet in eigen naam of uit eigen belang. Hij staat helemaal gericht op Diegene die komen moet en voelt aan dat met Hem het leven van zichzelf, van zijn volk en van heel de wereld een ingrijpende verandering ondergaat. Daarom blijft Johannes ook vandaag nog een belangrijke adventsfiguur. Hij is niet overbodig geworden nu wij mogen leven vanuit het geloof in de verrezen Heer.

 

Wanneer wij in de advent de Heer verwachten, dan is dit meer dan enkel maar passief naar Hem uitzien. De ‘weg voor Hem bereiden’ houdt in dat wij bewuster in zijn voetspoor proberen te leven. Het is Hem dichterbij brengen doorheen mildheid en vergevingsgezindheid, doorheen onze aandacht en zorg voor de minstbedeelden, doorheen onze keuze voor stilte en gebed. Je voorbereiden op Kerstmis wordt dan Hem tegemoet hopen, Hem tegemoet gaan langs vele kleine pogingen die je onderneemt om vanuit zijn Blijde Boodschap te leven.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis- Brugge

Marcus 1:1-8

Het Woord van God

Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: ‘Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.’ Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar Hem uit, en lieten zich door Hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

 

 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.