Zondag 22 oktober 2023: 29ste zondag door het jaar A

Zondag 22 oktober 2023: 29ste zondag door het jaar A

Omwille van God…

                                                                                  Mt 22, 15-21

De ‘K’ of ‘C’ in de naam van heel wat groeperingen voor jongeren en volwassenen is problematisch geworden. De christelijke inspiratie is nog wel aanwezig maar heeft haar traditionele belevingsvormen verloren, zonder dat er nieuwe in de plaats zijn gekomen. Als je kijkt naar het programma van de plaatselijke afdelingen dan krijgen ontspanning, sociale inzet en algemeen menselijke vorming ruimte. Het aspect bezinning vind je eerder sporadisch in de jaarkalender terug. Aangezien de geloofssituatie grondig gewijzigd is, is het de vraag of er inderdaad een aanpassing nodig is.

 

De joodse gemeenschap in Jezus’ tijd heeft ook af te rekenen met de Romeinse bezetting. Zij heeft het moeilijk, vooreerst om deze situatie te aanvaarden en vervolgens om een juist ‘modus vivendi’ te vinden. In theorie wordt elke vorm van samenwerking afgewezen. Vandaar de antipathie ten aanzien van de tollenaars. Religieuze leiders raden de bevolking aan enkel met tempelgeld hun handelsverrichtingen te doen. Jezus wordt vandaag uitgedaagd om stelling te nemen in deze delicate kwestie. Maar Hij doorziet evenwel de valstrik die Hem wordt gespannen. In plaats van een standpunt in te nemen, confronteert Hij zijn tegenstanders met hun eigen dubbelheid.

 

De schrifttekst van vandaag is actueler dan wij denken. Op tal van plaatsen in onze wereld gaan mensen gebukt onder de last van een dictatoriaal regime. Onrecht en corruptie tasten het samenleven aan en scheppen een klimaat van argwaan en vijandigheid. Wellicht kunnen wij ons niet voorstellen hoe moeilijk het is om in een dergelijke politiek-maatschappelijke context te leven en overeind te blijven. De vraag in verband met het betalen van belastingen kent nog oneindig veel varianten. In tal van omstandigheden worden mensen verplicht om te zoeken naar wat haalbaar en verantwoord is. We kunnen vermoeden dat de weg van de eerlijkheid en de solidariteit niet de gemakkelijkste is. Toch blijft hij begaanbaar omdat individuen en groepen hem banen door de chaos van de verdrukking en het geweld. Vaak gaan missionarissen en plaatselijke gemeenschappen van christenen hierin voorop.  Ze geven aan de Kerk een fris gelaat en maken haar tot voorvechtster van de mensenrechten, tot beschermster van het zwakke en gekwetste leven. De vraagstellers staan perplex van Jezus’ antwoord: “geef aan God wat God toekomt” (Mt 22, 21). Zij druipen af zonder nog een woord te zeggen. Hun gedrag stemt niet overeen met dat van Jezus. Hij trekt geen scheiding tussen God en keizer.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
8310 Sint-Kruis-Brugge

 

Matteüs 22:15-21

Het Woord van God

In die tijd gingen de farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: ‘Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt u, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: ‘Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingmunt eens zien’ Zij hielden hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: ‘Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?’ Zij antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop sprak hij tot hen: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.’

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.