Zondag 1 oktober 2023: 26ste zondag door het jaar A

Zondag 1 oktober 2023: 26ste zondag door het jaar A

Welke zoon ben jij?

                                                                                                 Mt 21, 28-32

Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk is het, wanneer iemand halsstarrig vasthoudt aan zijn opvattingen. Onbuigzame mensen stoten meestal de anderen af en geraken op de duur geïsoleerd. Het is niet zo duidelijk welk type de voorkeur geniet in onze huidige maatschappij. ‘Kleurloze’ individuen zijn in elk geval het gemakkelijkst te beïnvloeden en zijn een goedkope prooi voor het geraffineerd reclame-apparaat achter de consumptiemarkt. Anderzijds zie je ook vormen van extremisme ontstaan uit reactie tegen de groeiende permissiviteit. Bepaalde groepen verwijten laksheid aan de kerk, anderen aan regeringsleiders en politici. Zij kiezen voor een ‘eigen’ weg en distantiëren zich bewust van het geheel.

 

Wat te zeggen over de twee zonen uit de parabel? De eerste gaat in op het verzoek van zijn vader, maar doet niet wat hij beloofde. De twéede weigert, doch keert achteraf op zijn stappen terug. Bijna spontaan verwacht je dat er nog een derde zou zou zijn, en die met enthousiasme gaat werken in de wijngaard en aan wie het zelfs niet hoeft gevraagd te worden. Hij ontbreekt echter in het verhaal, wat niet belet dat zijn handelswijze ons kan aanspreken. Net als in het evangelie van vorige week blijft ook vandaag de opdracht om te werken in Gods wijngaard het brede kader waarin de parabel gevat zit. Toetreden tot het Rijk der hemelen, erin geloven en het laten gebeuren, betekent dat men bereid is zich aan te sluiten bij de levensbeweging die door Jezus op gang werd gebracht. Als Zoon vereenzelvigt Hij zich met het werk van zijn Vader. Hij noemt Hem de wijngaardenier, Zichzelf de wijnstok, ons de ranken (Jo 15). Wanneer er zo’n grote wezensverbondenheid is, wordt de vraag om te werken op Gods akker bijna overbodig.

 

Jezus werpt zich in deze parabel volop in de polemiek die rondom zijn persoon ontstaan is.  Hij verwijt de hogepriesters en de oudsten van het volk hun kortzichtigheid die hen belette om, zowel het optreden van Johannes de Doper als dat van Hemzelf, naar waarde te schatten. Zij hebben niet eens geluisterd omdat zij overtuigd waren van hun perfecte wetsgetrouwheid. Over hen zegt Jezus: “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is” (Mt 7, 21). Tot zover de eerste zoon uit de parabel. Tollenaars en zondaars reageerden anders. Zij gaven gehoor én aan de Doper én aan Jezus. Zij zullen eerder het Rijk Gods binnengaan.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
8310 Sint-Kruis - Brugge

Matteüs 21:28-32

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: ‘Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.’ ‘Goed vader’ – antwoordde deze- maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: ‘Neen, ik wil niet’, maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Zij antwoordden: ‘de laatste!’

Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken!’

 

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.