Zondag 25 september: 26ste zondag door het jaar

Zondag 25 september: 26ste zondag door het jaar

De rijke man met vele namen

                                                                                                     Lc 16, 19-31

Het is niet moeilijk om de parabel van de arme Lazarus en de rijke man over te plaatsen naar de realiteit van vandaag. De hongerfoto’s uit de derde wereld kennen we. Aan voorbeelden over grootse gelduitgaven ontbreekt het niet. Denken we maar aan de fabelachtige geldsommen die betaald worden voor stervoetballers, autocoureurs formule 1, de barnumreclame van Amerikaanse presidentskandidaten enzovoort.. Elk rechtgeaard mens heeft hierbij een gevoel van verontwaardiging, doch meestal schuift men de problematiek van armoede en ellende in de wereld voor zich uit. Velen ‘weten’ dat de kloof tussen rijk en arm bestaat, zelfs nog vergroot. Velen ‘beseffen’ dat de goederen van deze aarde bestemd zijn voor iedereen, maar hoe los je het probleem op?

 

Een parabel als deze maakt wellicht een aantal kritische bedenkingen los. Het is een feit dat de ene mens het beter heeft dan de andere, dat niet iedereen evenveel bezit en even ver geraakt. Je kan je hierbij neerleggen. Je kan je eraan ergeren of kwetsen. Je kan proberen er iets aan te doen. Wat Jezus het meest stoort bij zijn tijdgenoten zijn de morele conclusies die zij, op grond van deze uiterlijkheden trekken. De joodse gemeenschap kent veel lazarussen en haar poorten zijn gesloten voor verschillende groepen. De religieuze overheid neemt het Hem dan ook kwalijk dat Hij de ‘vriend’ wordt van armen en zondaars, dat Hij de ingevoerde afstand overbrugt en pleit voor nieuwe onderlinge verhoudingen. Jezus getuigt in zijn Blijde Boodschap van de mooiste menselijke gaven. Hij is geliefd bij God en bij het gewone volk en toch sterft Hij als een berooide man, bespot en veracht. Paulus noemt dit in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus” en hij voegt eraan toe: “om uwentwil is Hij arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede” (2 kor. 8, 9). Zo vat de apostel Jezus’ hele leven kernachtig samen en laat hij ook aanvoelen welke nieuwe invulling de woorden ‘rijk’ en ‘arm’ krijgen in de persoon van Jezus.

 

Bij het begin van de parabel zijn het twee materiële categorieën. In het tweede gedeelte gaat het om de innerlijke kwaliteit en het geloof van beide mannen. Over dit laatste wordt er pas later geoordeeld. Hebben wij nu reeds de moed om door te stoten naar deze diepere betekenis? Dit veronderstelt dat wij ophouden mensen te beoordelen op grond van uiterlijkheden. Deze gelijkenis bevat ook een aansporing tot eerlijkheid met onszelf. Soms wanen we ons rijk en zien niet hoe arm we zijn aan liefde, vergeving en mededeelzaamheid. Misschien past het dat wij vandaag bidden om vergeving, want de rijke man draagt meer namen dan we vermoeden.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis- Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.