Zondag 18 september: 25ste zondag door het jaar

Zondag 18 september: 25ste zondag door het jaar

Geld:middel of doel…

                                                                                            Lc 16, 1-13

 

De scheppingsopdracht van de mens vormt de achtergrond van het evangelie dat wij vandaag beluisteren. In de vermelde parabel is er sprake van een rijk man die een beheerder had aangesteld om voor zijn bezittingen te zorgen, maar deze heeft van dit vertrouwen grof misbruik gemaakt. Wie gelooft, erkent dat hij alles ‘gekregen’ heeft van God, zijn Schepper: de aarde met haar vele rijkdommen, de natuur, de eigen talenten en het leven zelf. Samen met zovele anderen is hij hiervoor verantwoordelijk opdat het goed ‘beheerd’ zou worden en in dienst zou staan van het geluk van alle mensen. Zo wordt de schepping elke dag opnieuw in onze handen gelegd.

 

Ook al zijn we ons ervan bewust dat ons veel wordt toevertrouwd, toch is het niet altijd gemakkelijk om dit in de dagdagelijkse realiteit te beleven. Zoals elke mens heeft ook de gelovige de plicht om te voorzien in het levensnoodzakelijke. Hij arbeidt en beschikt over geld. Hij gebruikt wat de natuur hem biedt en verwerft bezit. De hele vraag is ‘waartoe’? Soms heb je de indruk dat mensen niet goed meer weten waarom zij dag na dag, jaar na jaar, werken en druk bezig zijn. Zij zijn het onderscheid kwijt geraakt tussen het doel en het middel. Het verdienen van geld, het verzamelen van bezit worden veel te veel als een waarde op zich nagestreefd en zo vergeet men wel eens dat ze eigenlijk in dienst staan van het geluk van de mens. Het vele presteren laat een gevoel van onvoldaanheid achter omdat het niet de vervulling schenkt die men verwacht. Bovendien is er de vaststelling dat de drang naar geld en rijkdom vaak het leven bedreigt en vernietigt. Families geraken erdoor verdeeld, het is oorzaak van geweld en machtsmisbruik, het bepaalt al te dikwijls de verhoudingen tussen mensen, tussen rijk en arm, Noord en Zuid. De onrechtvaardige rentmeester uit de parabel verwijst naar een realiteit van toen, maar jammer genoeg ook naar deze van vandaag. Hoe verenig je dat met elkaar: het noodzakelijke gebruik van materiële dingen, de scheppingsopdracht van de mens en het leven in een maatschappij waarin alles draait rond geld?

 

Het gebeuren met de rentmeester laat ons zien dat veel afhangt van de innerlijke motivatie van de mens. Lucas heeft aan de parabel enkele raadgevingen toegevoegd die juist te maken hebben met die innerlijkheid. Juist dààr beslis je of je de wereld mee opbouwt of afbreekt, juist dààr bepaal je of je God als Heer van de schepping erkent of eerder jezelf aanstelt als bezitter van alles wat tot stand komt. Aan jou de keuze!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.