EERSTE ZONDAG IN DE VASTEN: De Geest brengt Jezus in de woestijn. Daar wordt Hij door de duivel op de proef gesteld

EERSTE ZONDAG IN DE VASTEN: De Geest brengt Jezus in de woestijn. Daar wordt Hij door de duivel op de proef gesteld

Vanbinnen

Dt 26, 4-10 – Lc 4, 1-13

De aanwezigheid van een bekoringsverhaal in het evangelie verrast. Zo dikwijls wordt van Jezus gezegd dat Hij in alles gelijk is aan de mens, behalve in de zonde. Vandaar dat wij ons niet verwachten aan een dergelijke confrontatie met de duivel. Bovendien heb je de indruk dat het hier gaat om een geslaagd literair stuk van Lucas. De drie bekoringen volgen in een climax elkaar op en worden telkens rechtgezet door een Schriftcitaat. Jezus haalt vlot het boek Deuteronomium aan, wat nogmaals bevestigt dat Hij de nieuwe Mozes is, de nieuwe leider van Israël.
De veertig dagen en nachten doen denken aan de uittocht, aan de tijd dat Israël Jahwe leerde kennen als een God van bevrijding, als een Tochtgenoot doorheen hun geschiedenis. Ondanks zijn onherbergzaamheid is de woestijn een ‘heilige’ plaats. Het Joodse volk wordt er bekoord en uitgezuiverd. Voortdurend staat het voor keuzes: terugkeren naar de vleespotten van Egypte of verder gaan; de éne God aanbidden of een zelfgemaakt beeld; voedselvoorraden opslaan of dag na dag leven van het hemels manna. Het leert er loskomen van alles wat het verknecht en aan zichzelf kluistert zodat het in vrijheid kan kiezen voor het goede, voor Jahwe en het Verbond.
Wat betekent een dergelijk bekoringsverhaal voor ons? Het treft dat het evangelie spreekt over het gevaar dat schuilt in de drang om iemand te worden en zichzelf te realiseren. De grootste bedreiging komt niet zozeer van buitenaf, maar zit verscholen in de gevoelens, de gedachten en verlangens van de mens zelf. In het hart worden de beslissingen genomen. Dààr rijpen de keuzes, krijgen aantrekkelijke voorstellen de bovenhand en wordt er richting gegeven aan ons doen en laten. De vraag die zich stelt is: door wie en waardoor laat de mens zich leiden? Waaraan hecht hij belang? Welke keuze is doorslaggevend? Als je kijkt naar de brede maatschappij waarin je leeft, dan merk je dat het alternatief van de duivel veel bijval kent. Mensen werken vaak méér dan verantwoord is, om het nodige geld te verdienen dat hen in staat stelt te profiteren van de overvloed aan consumptiegoederen. Ze leven boven hun levensstandaard. Op de arbeidsmarkt gaat het er hard aan toe. Wie hogerop wil geraken, moeten rekenen op voorspraak. Posities worden verdedigd, eigen rechten gevrijwaard. Het moreel aanvoelen wat goed en kwaad is, moet wijken voor de opportuniteit en het genot. Normen en richtlijnen worden niet meer aanvaard. De duivel probeert ook nu verdeeldheid en onenigheid te zaaien. Alleen is het de vraag, hoe wij hiermee omgaan?

Bidden wij vandaag om vrede in Oekraïne. Dat Gods Geest de harten mag ontvankelijk maken voor dialoog en verstandhouding.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.