Toen gebeurde het… Adventsbezinning (2) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Toen gebeurde het… Adventsbezinning (2) van aalmoezenier Nikolaas Devynck

Lc 3, 1-6: Johannes de Doper begint op te treden en roept op tot bekering

“Toen gebeurde het”, schrijft Lucas, ‘dat het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias kwam” (v.2). Met de nauwkeurigheid van een echte geschiedschrijver plaatst de evangelist dit feit in het politieke machtskader van zijn tijd. Alle hoogwaardigheidsbekleders die enige betekenis hebben worden opgenoemd. Zij bepalen de geschiedenis van Israël en van heel de toenmalige wereld. Zij beslissen over recht en onrecht, over orde en veiligheid. Zij hebben het leven van duizenden mensen in handen. Toch ontvangen niet zij het woord van God, wel Johannes, een ascetisch levend man ergens in de woestijn van Judea. Deze wordt erdoor bewogen en begint van dan af te prediken en te dopen bij de Jordaan.

Waarom hecht Lucas zoveel belang aan deze historische kontekst en wat betekent dit voor ons? Allereerst schrijft hij zijn gelovige overtuiging uit. Binnen de jonge Kerk waarvan hij deel uitmaakt, groeit na de verrijzenis het besef dat met Jezus van Nazareth iets onvoorspelbaar nieuws is aangebroken. Hij is geen toevallige voorbijganger op aarde, maar Iemand die met zijn komst het bestaan van de mens en de tijd die hem omgeeft van aanschijn verandert. De voorlopigheid en het voorbijgaand karakter van alles wat in hier en nu gebeurt, wordt in Hem verbonden met de eeuwigheid, die God zelf is. Andersom maakt Hij een begin met de droom van een voltooide wereld, waarin alle mensen tot hun recht komen en de liefde van zijn Vader in heel haar rijkdom gestalte krijgt. De afstand tussen hemel en aarde wordt door Hem overbrugd, omdat Hij als Eerste en Enige tot beiden behoort. Deze omwenteling in de geschiedenis wil Lucas vastleggen in de tijd. Hij begrijpt dat het hier gaat om een keerpunt, waarbij de aloude beloften aan het Joodse volk hun vervulling vinden, op een wijze die echter elke verwachting overtreft.

Twintig eeuwen verwijderen ons van wat in het evangelie verteld wordt. Het ligt in een ver verleden en toch spreken wij elk jaar in deze voorbereidingstijd het geloof uit dat er tussen ‘toen en nu’ een hechte band bestaat. Alles wat we persoonlijk meemaken, alles wat rondom ons gebeurt, is opgenomen in die éne geschiedenis van God met de mens, waarvan Jezus het middelpunt is. Dààr speelt zich ons leven af. Dààr ‘gebeurt’ het dat wij Hem herkennen als een verrassing, als een geschenk. Dààr komt Hij naar ons toe en raakt Hij ons hart.

“Advent is de stille tijd van hopen en verlangen, van hunkerend uitkijken

                    naar het licht, naar het levenslicht, naar de komst van Jezus de Heer.” 

 

Aalmoezenier Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

 

  

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.