“Mijn kind is anders…” Ouders ontdekken ontwikkelings- en leerstoornissen bij hun kinderen

“Mijn kind is anders…” Ouders ontdekken ontwikkelings- en leerstoornissen bij hun kinderen

KOOG-voorzitter Leo Snijders doet verslag van een ouderavond rond het thema ‘leerstoornissen’. Het lag hem zo nauw aan het hart dat hij niet enkel aanwezig wilde zijn, maar er in Om en Rondom ook verslag van wilde doen.

 

Snijders Leo

2/2005

In mijn bezorgdheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor onze kinderen, was ik onlangs betrokken bij de organisatie van een ouderavond rond dit onderwerp. Gastspreker was kinderpsychiater Hans Hellemans verbonden aan het AZ Middelheim, meer bepaalt de diensten van kinderpsychiatrie rond leerstoornissen. In de hele problematiek van opvoeden van je kinderen is het detecteren van stoornissen van bijzonder groot belang. Vanaf je in de gaten krijgt dat er met je kind iets moeilijker verloopt, zou je immers zo snel als kan hulp moeten zoeken naar de oorzaak van dat ‘anders zijn’ van je kind.
In mijn neergeschreven verslag vind u dan ook vooral een oriëntatie weer van de verschillende problemen die zich bij je kinderen kunnen voordoen. Deze info kan u alleszins tot steun zijn om onzekerheden weg te nemen of om efficiënt tot de actie over te gaan en te zorgen dat ge de bal heel kort kunt spelen, zodat de opvoedingstijd van je kind alle kansen krijgt om bij te werken of om de scherpe kantjes wat rond te schaven..

De eerst vraag die de gastspreker ons voorbrengt is: Wat is een ontwikkelingsstoornis?
Er kunnen zich namelijk meerdere zaken voordoen…

De ontwikkeling blijft achter:
Deze kan zich op velerlei domeinen voordoen b.v.
– op gebied: van taal, motoriek – de fijne of de grove -,de spelontwikkeling , de leerontwikkeling.
– Op gebied van vaardigheden, elk kind ontwikkeld andere ontwikkelingslijnen. Sommigen kunnen praten vooraleer ze kunnen lopen…Deze vaardigheden kunnen we meten en ze worden uitgedrukt in percentielen. Kinderen onder de 10 % op deze waardeschalen moeten gevolgd worden. Deze waarden worden o.a. bepaald door hun IQ.
– Een IQ onder de 80 vertoont een begin van achterstand. Deze ondermaatsheid moet onderzocht worden. 1 op 30 kinderen in een school vallen hier onder.

De ontwikkeling is gestoord:
In de onderzochte achterstand zijn meerdere groepen:
De 1ste groep is de groep die helemaal achter blijft… Laag IQ in combinatie met andere stoornissen.
De 2de groep is betrokken bij specifieke stoornissen zoals: motorische –,construct vaardigheden – speel-, ontwikkelings- zoals dispraktie/dislectie/discalculie…
De 3de groep is in de problemen met de spraaktaalontwikkeling en hier wordt het een ontwikkelingsstoornis naar later toe. Leerproblemen horen hier thuis met als oorzaak een van de specifieke ontdekte stoornissen uit vorige groepen.
Het A.D.H.D. kind, wat staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
De meeste meisjes hebben van de H minder last dan de jongens.
Meestal zitten meisjes met een ADAD opgescheept.
Alles draait hier rond de A van AANDACHT. De aandacht wordt gestoord. Kinderen kunnen niet aandachtig blijven, niet geconcentreerd. Ze kunnen niet volhouden zich op iets dat ze MOETEN doen te concentreren. Ze kunnen dat wel als ze bvb TV kijken, play station spelen… maar eigenaardig genoeg niet als ze opdrachten MOETEN vervullen zoals bvb een huistaak. Ze vergeten veel vanzelfsprekende dingen, ze kunnen moeilijk luisteren naar wat verlangd wordt, herkennen het verschil niet tussen rekensommen optellen of aftrekken. Je ziet ADHD’ers best bezig als ze iets MOETEN doen dat hun wat moeite vraagt. Ze lukken er meestal niet in het tot en goed einde te brengen. ADHD’ers kan je als ouder maar ontdekken als je kan vergelijken. Vermits veel toch wel genetisch bepaald is, zijn de vergelijkbare personen de broers of zussen. Een kind alleen valt niet zozeer op, vandaar dat veelal de leerkrachten op school dit opmerken. Zij kunnen wel vergelijken met vele anderen in de klas.

HYPERACTIVITY of de over – bewegende kinderen.
Het zijn de wriemelaars, zij die constant prutsen, met hun benen wiebelen,rondwandelen in de klas, vergeten hun hand op te steken en de leraar onderbreken. Het zijn die kinderen die de aandacht vragen door gevaarlijke dingen te doen zoals; klimmen of op tafels kruipen en dit op de meest onmogelijke momenten. Ze schreeuwen constant en hebben daardoor vaak een hese stem. Ze zijn in de wagen soms zo aan het rammen met woorden, dat ze amper vergeten wat er rondom hen gebeurt.

IMPULSIVITY kinderen zijn zij die onnadenkend dingen doen.
Zoals bvb vergeten hun hand op te steken en de leraar onderbreken, tussenkomen in een gesprek onder volwassenen…Al deze ontwikkelingsstoornissen hebben IETS gemeen, ze hebben iets gemeenschappelijk namelijk:
– de oorzaak is LICHAMELIJKE aanleg, hersenontwikkeling en men kan er mee geboren zijn vanuit de XY en XX chromosoom tussen man en vrouw. Het zijn nu eenmaal mannen die geen tweede X chromosoom hebben om eventuele defecten bij de vrouw X te compenseren.
– Dus beste mensen kijk nooit naar elkaar als een kind met deze problemen geboren is. Het ligt namelijk aan de genetische samenstelling van TWEE mensen en hun chromosomen relatie tot elkaar.
Onthouden we ook dat deze stoornissen bij kinderen niets te maken hebben met hun opvoedingspatroon. Honderden onderzoeken bevestigen dit. De besproken stoornissen bij kinderen hebben allen een genetische achtergrond.
Toch wil de spreker ons even thuis brengen bij: de AUTISME spectrum stoornis.
Nog maar enige tijd is men overtuigd van de veel bredere invloed op dit verschijnsel. Men dacht destijds 1 geval op 10 000. Thans spreekt men over 1 op 200 kinderen. Eén kind per school zou je kunnen zeggen. Het specifieke probleem van autisme is drieërlei:
1. men heeft problemen met de sociale omgeving – snappen de omgangstaal niet
2. men heeft problemen met communicatie – leeftijdsgenoten worden niet begrepen
3. men vertoont reproductief gedrag (imiteren )
Toch hebben zulke kinderen een enorme kennis over bepaalde zaken. Ze zijn vaak obsessioneel, kunnen gefascineerd zijn door bvb Harry Potter, lego… Ze weten daar dan meestal ook ALLES over kennen dingen rot van buiten, leven sterk gestructureerd zoals, zelfde winkelaandacht, zelfde kleding, zelfde spelletjes… Als ze echter ook fladderen met hun handen, herhaaldelijk diezelfde bewegingen maken met bvb hun handen dan spreken we van een ergere vorm van autisme.
Hoe ontdekken we deze afwijkingen? Je ziet meestal al iets als ze 3 à 4 jaar zijn, ook de kleuterjuf en later de schoolarts of leraar. Deze kinderen zijn echt wel ANDERS. Het eerst schoolonderzoek van bvb CLB zal uitsluitsel geven. Autisme is wel zeer complex! Vandaar het probleem om hen te behandelen. Er zijn momenteel wachtlijsten van 1 jaar alvorens hulp kan geboden worden. De afdeling waar de spreker werkt draait 55 uren in de week waarvan 15 uren vrijwillig omdat er vanuit de overheid te weinig aandacht is voor deze problemen. Het is schrijnend voor de mensheid en de geestelijke gezondheidszorgen in ons land.
Logopedie, kinesitherapie en medicatie als Rilatine kunnen ondersteunend werken. Best kan je autisme ontdekken voor de 8 jaar omdat alzo de behandeling zijn vruchten kan afwerpen. Op latere leeftijd blijven 50 % met de problemen opgezadeld, alhoewel ze dan al heel goed kunnen compenseren wat ze als autist niet zo goed aankunnen.
Als laatste onderdeel haalt de spreker de therapie van Professor Asperger aan.
Vele autisten zijn over begaafd en hebben een IQ hoger dan 90. Van Newton, Einstein, Werner von Braun, en ook van een groep kunstenaars is men zeker dat ze autisten waren. Het zijn meestal mensen die maniakaal leven. Meestal zonder partner, levend in hun labo voor onderzoek. Ze kunnen enorme hoeveelheden informatie opslaan in hun hersenen. Vertonen vaak een grotere schedelomtrek dan de meeste andere mensen. Ze zijn echter niet zo goed in het onderscheiden tussen de samenhang van de dingen; ze hebben met andere woorden meer tijd nodig dan anderen om te beseffen wat er aan de hand is. Doordat ze niet goed zijn in communiceren met anderen vind je ze vaak terug als informatica freaks als specialist web masters, op het internet of het www.

Hoe gaan we ermee om?

Vooreerst moeten we kijken wat hij goed kan, moeten we zoeken met wie hij prima overeen komt en hij moet een gepaste job hebben om zich goed te voelen want ze hebben een speciale fantasie, spreken in boektaal – vrij technisch – evenwel. Als ze deze drie componenten samen kunnen beleven dan lukt hun alles perfect in hun leven. Je moet de problematiek kennen als je met hen omgaat.

De reddende medicatie RILATINE:
Is de meest bestudeerde medicatie sinds tijden. De nevenwerkingen vallen nog mee. Een dosis werkt meestal maar 3 à 4 uur. Het bepalen dan deze dosis is specialistenwerk. Opgelet voor experimenten zoals tijdens de vakantie niet, weekends onderbroken…
Naast Rilatine is er ook het Concerta. Dit medicament werkt langer en is zeer duur tot 1500 euro per jaar. Er is tussenkomst tussen 6 en 17 jaar, daarna is alles voor de patiënt. Op vlak van geestelijke gezondheidszorgen tellen kinderen maar weinig mee, een hint aan onze mutualiteiten.
Uiteraard was er nog aardig wat vraagstelling vanuit de zaal. Vooral de nevenwerkingen van de medicatie kwam ter sprake. Zo zou het gebruik van Rilatine de eigenheid van een kind wijzigen en dat wordt inderdaad beaamd, kinderen worden serieuzer als ze rilatine nemen maar veel verder dan dat gaat het niet.
Als besluit kunnen we stellen dat Rilatine goed helpt samen met een gedragstherapeut – ouders en leerkrachten.
De opkomst van meer dan honderd toehoorders en het afwijzen van nog eens zeventig gegadigden omwille van plaatsgebrek bewijzen dat deze problemen met onze kinderen toch heel wat ouders beroerd in deze moderne consumptiemaatschappij, waarin we leven en waar we kinderen te vaak en willens nillens moeten dumpen in kinderdagverblijven van 6u30 tot 21 u of in de voorbewaking en naschoolse opvang.
Ik hoop met deze informatie uw alertheid als vader, moeder of zelf als opa of oma te hebben aangescherpt voor deze problematiek.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.