De dienst IGB (bemiddeling) stelt zichzelf voor op de JoB-vormingsdag

De dienst IGB (bemiddeling) stelt zichzelf voor op de JoB-vormingsdag

Op 27 september 2005 stelde IGB – de bemiddelingsdienst bij Defensie – zich voor aan de JoB’ers. Geert Dewulf, Adjunct Inspecteur Bemiddelaar op IGB kreeg het woord en maakte daarvan gebruik om zijn dienst uitgebreid voor te stellen.

 

Decock André

3/2005

Op voorstel van één van onze JoB’ers, Danny Vandommele, die werkt op de dienst IGB, nodigden we ‘zijn baas’ uit om ons te komen spreken over de nieuw opgerichte dienst binnen defensie. Onze spreker van dienst is Geert Dewulf, de Adjunct Inspecteur van de Inspecteur – generaal Bemiddelaar Gen.Maj. Lejoly.

1. We kregen eerst een kleine historiek
In 1992 verscheen het K.B. van 18 september ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Met het K.B. van 21 december 2001 werd door minister Flahaut de ‘onafhankelijke cel van vertrouwen en gelijke kansen’ opgericht.
De Algemene Inspectie en bemiddeling slorpt op 1 januari 2003 deze cel op en meteen is de nieuwe dienst een feit.

2. Opdracht
De dienst stuurt een netwerk van lokale bemiddelaars waarvan hij de activiteiten coördineert.
Ze onderzoekt elke klacht, op de werkvloer, tegen discriminatie en behoudt haar onafhankelijkheid tegenover bv. CSM, RSM, enz.
De klacht gaat dan door naar de preventieadviseur.

3. Plaats binnen defensie
De dienst is rechtstreeks afhankelijk van de minister van defensie en staat in rechtstreeks contact met de CHOD.
Ze is met haar 20-tal mensen vrij eenvoudig gestructureerd.
Gen. Maj. Lejoly wordt bijgestaan door twee adjunct- inspecteurs.
Er is een cel inspectie en een cel bemiddeling en gelijke kansen.
Er is ook een steuncel met o.a. het secretariaat, de chauffeur,…
Het personeel bestaat uit vrijgestelden en lokale bemiddelaars en ook uit vrijwilligers.

4. Hoe gebeurt nu de klachtenbehandeling?
De spreker centraliseert alles onder de noemer dat het de bedoeling is om het pesten te stoppen. Pesten in de ruimst mogelijke betekenis.
De oplossing ziet hij via het tweeluik preventie en acties.
Preventie door het werk aan de werknemer aan te passen en niet omgekeerd.
De acties door pesterijen te erkennen en proberen te voorkomen en psychologisch te weerstaan.
Als je gepest wordt:
– slachtoffer “moet” zeggen: nu ga je te ver!
– slachtoffer mag niet zeggen: het zal wel aan mij liggen.
– iedereen mag zichzelf zijn
– pesten verdwijnt niet vanzelf.
– je mag geen verstoppertje spelen.
– je moet iemand in vertrouwen nemen.
Als je gepest wordt zijn er procedures:
* informele procedure:
– chef (RSM, peletonscommandant)
– CLB (vroeger PMS in scholen)
– RMO
– eenheidsgeneesheer
– arbeidsgeneesheer
– lokale geneesheer
– aalmoezeniers of morele consulenten
– IGB: contact kan rechtstreeks (zie verder!) via telefoon, fax, mail, en zelfs via een gratis nummer van Defensie 0800/14936 – kies taal en druk 5.
* er is ook een informele procedure bij buitenlandse opdrachten
* er is een formele interne procedure die gaat via Cie Cdt of Korps Cdt. en via de preventieadviseurs
* er is een formele externe procedure: via elke politiepost, de arbeidsauditeur, de procureur des konings, de onderzoeksrechter en de medische inspectie

Na deze uiteenzetting, die hier niet volledig is weergegeven, was er ruimschoots tijd om vragen te stellen, die heel wat verduidelijkten.
Volledigheidshalve geven we nog de tekst mee die uitgedeeld werd aan de deelnemers van onze vormingsdag.

Mediation (bemiddeling)

Bemiddeling in het kader van het Welzijn op het werk

In alle situaties waarbij mensen met elkaar samenwerken is er een mogelijkheid dat er spanning of onenigheid ontstaat. Spanningen, onenigheid en conflicten binnen organisaties en tussen verschillende groepen of individuen ontstaan in veel gevallen door tegengestelde belangen, hoog opgelopen emoties, relaties die zijn aangetast of onduidelijke communicatie.
Veel van deze onenigheid lossen de partijen zelf op.

Er zijn ook conflicten die de partijen niet zelf kunnen oplossen. Door hoog opgelopen emoties kan er een impasse ontstaan. Een impasse die leidt tot onwerkbare situaties. Situaties die uiteindelijk kunnen leiden tot gerechtelijke stappen en zelfs tot ontslag. Deze situaties waarin standpunten zo verhard zijn, gaan vaak gepaard met veel leed, hoge kosten, en slepende procedures.

Bemiddeling door een professionele bemiddelaar, ook wel mediator genoemd, kan in deze gevallen een effectieve, betrouwbare en veilige oplossing bieden.
De bemiddelaars van IGB alsook de lokale bemiddelaars kunnen vanuit hun deskundigheid een bijdrage leveren aan het oplossen van conflicten in arbeidsrelaties. Een goed opgeleide mediator treedt op als bemiddelaar die als onafhankelijke derde, het proces van conflictoplossing stuurt, bewaakt en begeleidt.

Mediation in het kader van (ziekte) verzuimpreventie en reïntegratie

Uit de dossiers die de (lokale) bemiddelaars behandelen komt het snel naar voren als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak is verzuim namelijk een voortvloeisel van waargenomen ongenoegen in de werksituatie.
Deze verstoorde houding kan zich op verschillende niveaus afspelen, op het niveau van werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en medewerker of tussen collega’s.
Door deze problematiek tijdig te herkennen en te erkennen kunnen een hoop problemen worden voorkomen. Bijvoorbeeld de extra kosten als gevolg van verzuim en het stagneren van het werkproces door afwezigheid van een zieke medewerker.
Uiteindelijk kunnen de spanningen zo hoog oplopen dat een medewerker ook daadwerkelijk ziek (fysiek en/of psychisch) wordt van het conflict.
Dit kan de organisatie voorkomen door vroegtijdig in het proces een bemiddelaar in te zetten die kan helpen de partijen nader tot elkaar te brengen.

Wat is Mediation (bemiddelen)?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil onder begeleiding van een professionele conflictbemiddelaar, met als doel het sluiten van een voor beide partijen aanvaardbare en werkbare overeenkomst. Het bemiddelingsproces wordt door partijen vrijwillig aangegaan en is gericht op het bereiken van deze overeenkomst.
De bemiddelaar is niet de persoon die oplossingen aanreikt of zich inhoudelijk met de kwestie bemoeit. De bemiddelaar begeleidt bij het zoeken naar een oplossing, slaat bruggen en helpt partijen ondanks hun emoties tot samenwerking te komen in het zoeken naar de beste oplossing. Hij is vooral degene die het proces van conflictoplossing kent, beheerst en stuurt. De bemiddelaar helpt partijen om met elkaar in een constructief gesprek te komen. Hij stuurt het gesprek zodanig dat emoties een eigen plaats krijgen in het bereiken van de oplossing. De bemiddelaar kan zijn werk alleen succesvol verrichten als hij werkelijk onpartijdig optreedt en vertrouwelijkheid garandeert. Op deze professionaliteit kunt u rekenen.

Bemiddelen begint met het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst, een soort contract. Beide partijen verbinden zich aan een inspanning om het geschil op te lossen en aan de spelregels die aan dit bemiddelingsproces verbonden zijn. De wil om er samen uit te komen moet aanwezig zijn. De bemiddeling eindigt met het vastleggen van de uitkomst in een bemiddelingsakkoord. Partijen blijven zelf verantwoordelijk voor het komen tot een akkoord, de kwaliteit en het uitvoeren van het akkoord.

De bemiddelaar of mediator is verantwoordelijk voor het bemiddelingsproces. Hij stelt het bemiddelingsakkoord op en maakt een bemiddelingsverslag. Als op alle punten overeenstemming is bereikt, stelt de bemiddelaar het definitieve bemiddelingsakkoord op en deze wordt door beide partijen ondertekend.
Alle bemiddelaars zijn experts in procesbegeleiding en conflictbemiddeling.
Bij de keuze voor het inzetten van een bemiddelaar van IGB wordt rekening gehouden met de werklast en de cultuur van de partijen. Dit om ervoor te zorgen dat partijen en bemiddelaar dezelfde taal spreken.

Bemiddeling of mediation kan worden ingezet bij spanningen in arbeidsverhoudingen, ter preventie van conflicten en voor het oplossen van conflicten tussen personen, organisaties of tussen afdelingen binnen organisaties. Spanningen tussen personen en afdelingen kunnen via mediation worden opgelost om te voorkomen dat mensen daarvan ziek worden of dat een en ander leidt tot een ziekmakend conflict.

Resultaat

Mediation of bemiddeling kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van conflictbeheersing:
• het bespaart onnodig leed, energie, tijd, gezichtsverlies en hoge kosten.
• men kiest voor een directe en effectieve aanpak van conflictoplossing.
• onnodige beschadiging van de relatie wordt voorkomen.
• bemiddeling is effectief omdat partijen uiteindelijk samen het conflict hebben opgelost en daardoor ook voordeel bij die oplossing hebben. Zij hebben als het ware zelf een ‘win-win’ situatie gecreëerd. De beste garantie voor een blijvende oplossing.
• Mediation leidt in 85% van de gevallen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Werkwijze

De bemiddelaars van Defensie zijn geregistreerd bij de IGB. Dit garandeert een efficiënte en integere aanpak van uw conflict. Op grond van uw vraag wordt in overleg met u het aantal sessies voor bemiddeling vastgesteld. Over het algemeen kan er in enkele sessies van maximaal twee uur een goed resultaat bereikt worden.

Aanmelding

Wanneer u beroep wenst te doen op een bemiddelaar kunt u telefonisch contact opnemen met IGB, op het gratis telefoonnummer van Defensie:
0800/14936
of
rechtstreeks op het Srt IGB: 02/769.42.23 (9-2300-4223)
of
een fax sturen naar het srt IGB: 02/769.4224 (9-2300-4224)
of een e-mail sturen naar: igm.secretariat@mil.be.
Daarnaast kan u ook zelf, liefst op afspraak, bij de Algemene Inspectiedienst langskomen:
IGB- IGM
Kwartier Cdt PANQUIN, Blok D
Warande 3
3080 TERVUREN.

Na de diensturen is er een permanentie voorzien van 24 uur op 24 door automatische doorschakeling naar een gsm-nummer.

Meer informatie op:
http://www.mil.be/ombudsman/index.asp?LAN=nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.