Paasbezinning met padre Thierry Vander Poelen (4)

Klik op de titel om de 4de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Paasboodschap van padre Robrecht Boone

(Klik op de titel)

Wat met dat verrijzenisverhaal ???

Mevrouw, Mijnheer,

De actuele situatie maakt het ons onmogelijk om – hoe graag we het ook  willen – Pasen te vieren zoals gewoonlijk.Mag ik u uitnodigen om de tekst te lezen die volgt?

Op paasmorgen stelt de liturgie ons volgende bladzijde uit het Johannes evangelie […]

Zesde zondag van de vasten, PALMZONDAG: Marcus 14,1-15,47

Het passie-evangelie is te lang om hier af te drukken. Lees het passieverhaal van Marcus er op na in de Willibrordvertaling (1995), in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) of in de Bijbel in Gewone Taal (2014). In het Lectionarium voor zon-en feestdagen (B-cyclus) vindt u het onder nummer 58.

Palmzondag, Palmpasen of Passiezondag is de […]

Vijfde zondag van de vasten: Johannes 12,20-33

(Klik op de titel)

Het Woord van God:

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus graag spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen (3)

Klik op de titel om de 3de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Zondagsgebed

(Klik op de titel)

Bij de 4de zondag in de veertigdagentijd:

Al had ik duizend levens

Hier ben ik, Heer.Ik geef U mijn ziel en mijn lichaam met heel mijn hart,uit dankbaarheid voor de talloze, onmetelijke weldaden en alle gunsten,die ik […]

Vierde zondag van de vasten: Johannes 3,14-21

Het Woord van God:

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: ‘De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie […]

Derde zondag van de vasten: Johannes 2,13-25

Het Woord van God:

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen (2)

Klik op de titel om de 2de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Tweede zondag van de vasten: Marcus 9,2-10

(Klik op de titel)

Het Woord van God:

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken […]