Om & Rondom

In de schoot van de Katholieke Aalmoezeniersdienst wordt ook aan Vlaamse zijde een tijdschrift uitgegeven. Dit tijdschrift wordt verstuurd naar de leden van JoB en KOOG, en andere militairen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Het tijdschrift wordt ook verspreid buiten Defensie.

Om en RondomHet tijdschrift heeft tot doel militairen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de aalmoezeniersdienst en Defensie in het algemeen. Dit gebeurt in verschillende vormen. Er zijn in de eerste plaats de geledingen (JoBKOOG en Echo) die elk een vaste plaats hebben in het tijdschrift om hun programma’s bekend te maken, maar ook om verslagen van hun werking en uitnodigingen voor evenementen te publiceren. Daarnaast heeft ook de aalmoezeniersdienst zelf een grote inbreng in de inhoud van het tijdschrift. Enerzijds verzorgt de dienst zelf artikels en verslagen allerhande en tracht hij bij tijd en wijle in te spelen op de actualiteit met een opiniestuk. Anderzijds is er ook een vaste boekenrubriek en worden de lezers op de hoogte gehouden van de werking van de aalmoezeniersdienst in een samenvattende ‘kroniek’, als vaste afsluiter van het tijdschrift. Bovendien worden ook interessante publicaties van buitenaf aangetrokken omwille van hun relevantie voor het beoogde publiek.

Wie geabonneerd is op ‘Om en Rondom‘, krijgt ook – naast deze drie nummers – het tweejaarlijks tijdschrift ‘Aretè‘ van het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek toegestuurd. Dit is een meertalig tijdschrift dat de meer ‘inhoudelijke’ publicaties bevat, aansluitend bij één of meerdere actuele militaire thema’s. Deze wetenschappelijke artikels kunnen van de hand zijn van zowel binnen- als buitenlandse auteurs.

Abonnementen: 10 Euro

Rekeningnummer: 000-0846062-28 (vermelding: abonnement – Om en Rondom)

Artikelen