Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Bezinningstekst: “De verrezen Heer zien”

(Klik op de titel)

Overweging: De Emmausgangers – over pessimisme en optimisme - De KapelCr Janet Brooks-Geldhof, 1992

Toen die twee, moe en teleurgesteld,

na Jezus’ kruisiging en dood,

van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren,

kwam hij bij hen lopen…

maar ze […]

Paasboodschap padre Nikolaas Devynck

(Klik op de titel)

Tussen waken, tussen dromen

in het vroege morgenlicht,

wordt de steen van ’t graf genomen,

horen vrouwen het bericht,

dat door dood en duisternis

Jezus leeft en bij ons is.

Lente kleurt de kale bomen,

door het leven aangeraakt

bloeien bloemen aan de zomen,

zo wordt alles nieuw […]

Paasbooschap padre Marc Van Vooren

(Klik op de titel)

Graag wens ik U, en allen die U dierbaar zijn, in deze onzekere tijd een Zalig Paasfeest toe.

Moge de verrijzenis van Christus ons hoop en toekomst geven in het geloof dat Hij ons niet loslaat in deze uitzonderlijke tijd.

Pasen is de kwetsbaarheid aanvaarden,

om met blinde ogen te […]

Paasbezinning met padre Thierry Vander Poelen (4)

Klik op de titel om de 4de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Paasboodschap van padre Robrecht Boone

(Klik op de titel)

Wat met dat verrijzenisverhaal ???

Mevrouw, Mijnheer,

De actuele situatie maakt het ons onmogelijk om – hoe graag we het ook  willen – Pasen te vieren zoals gewoonlijk.Mag ik u uitnodigen om de tekst te lezen die volgt?

Op paasmorgen stelt de liturgie ons volgende bladzijde uit het Johannes evangelie […]

Zesde zondag van de vasten, PALMZONDAG: Marcus 14,1-15,47

Het passie-evangelie is te lang om hier af te drukken. Lees het passieverhaal van Marcus er op na in de Willibrordvertaling (1995), in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) of in de Bijbel in Gewone Taal (2014). In het Lectionarium voor zon-en feestdagen (B-cyclus) vindt u het onder nummer 58.

Palmzondag, Palmpasen of Passiezondag is de […]

Vijfde zondag van de vasten: Johannes 12,20-33

(Klik op de titel)

Het Woord van God:

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus graag spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen (3)

Klik op de titel om de 3de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Zondagsgebed

(Klik op de titel)

Bij de 4de zondag in de veertigdagentijd:

Al had ik duizend levens

Hier ben ik, Heer.Ik geef U mijn ziel en mijn lichaam met heel mijn hart,uit dankbaarheid voor de talloze, onmetelijke weldaden en alle gunsten,die ik […]

Vierde zondag van de vasten: Johannes 3,14-21

Het Woord van God:

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: ‘De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie […]